รายการหมายเลข EC (EC 1)

รายการนี้ประกอบด้วยรายการหมายเลข ECสำหรับกลุ่มแรกEC 1ออกซิโดเรดัคเตส เรียงตามลำดับตัวเลขตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการการตั้งชื่อของสหภาพชีวเคมีและอณูชีววิทยาระหว่างประเทศ

EC 1.1 ทำหน้าที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้บริจาค CH-OH

EC 1.1.1 โดยมีNADหรือNADPเป็นตัวรับ

EC 1.1.2 โดยมีไซโตโครมเป็นตัวรับ

EC 1.1.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.1.4 มีไดซัลไฟด์เป็นตัวรับ

EC 1.1.5 มีควิโนนหรือสารประกอบที่คล้ายกันเป็นตัวรับ

EC 1.1.9 ด้วยโปรตีนทองแดงเป็นตัวรับ

EC 1.1.98 กับตัวรับอื่น ๆ ที่รู้จัก

EC 1.1.99 กับตัวรับอื่น ๆ

EC 1.2.1 โดยมี NAD หรือ NADP เป็นตัวรับ

EC 1.2.2 โดยมีไซโตโครมเป็นตัวรับ

EC 1.2.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.2.4 มีไดซัลไฟด์เป็นตัวรับ


EC 1.2.5 โดยมี FAD เป็นตัวรับ

EC 1.2.7 โดยมีโปรตีนเหล็กกำมะถันเป็นตัวรับ

EC 1.2.99 กับตัวรับอื่นๆ

EC 1.3.1 โดยมี NAD หรือ NADP เป็นตัวรับ

EC 1.3.2 โดยมีไซโตโครมเป็นตัวรับ

EC 1.3.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.3.5 มีควิโนนหรือสารประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นตัวรับ

EC 1.3.7 โดยมีโปรตีนเหล็กกำมะถันเป็นตัวรับ

EC 1.3.8 ด้วย FAD เป็นกลุ่มเทียม

EC 1.3.98 พร้อมตัวรับ FMN

EC 1.3.99 กับตัวรับอื่นๆ

EC 1.4.1 โดยมี NAD หรือ NADP เป็นตัวรับ

EC 1.4.2 โดยมีไซโตโครมเป็นตัวรับ

EC 1.4.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.4.4 ที่มีไดซัลไฟด์เป็นตัวรับ

EC 1.4.5 ด้วยฟลาโวโปรตีนเหล็กกำมะถันเป็นตัวรับ

EC 1.4.7 ด้วยโปรตีนเหล็กกำมะถันเป็นตัวรับ

EC 1.4.9 พร้อมตัวรับ TTQ

EC 1.4.98 ด้วยตัวรับทริปโตเฟน ทริปโตฟิลควิโนน

EC 1.4.99 กับตัวรับอื่นๆ

EC 1.5.1 โดยมีNADหรือNADPเป็นตัวรับ

EC 1.5.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.5.4 ที่มีไดซัลไฟด์เป็นตัวรับ

EC 1.5.5 มีควิโนนหรือสารประกอบที่คล้ายกันเป็นตัวรับ

EC 1.5.7 โดยมีโปรตีนเหล็กกำมะถันเป็นตัวรับ

EC 1.5.8 มีฟลาวินเป็นตัวรับ

EC 1.5.99 กับตัวรับอื่นๆ

EC 1.6.1 โดยมี NAD หรือ NADP เป็นตัวรับ

EC 1.6.2 โดยมีเฮมโปรตีนเป็นตัวรับ

EC 1.6.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.6.4 มีไดซัลไฟด์เป็นตัวรับ

EC 1.6.5 มีควิโนนหรือสารประกอบที่คล้ายกันเป็นตัวรับ

EC 1.6.6 โดยมีหมู่ไนโตรเจนเป็นตัวรับ

EC 1.6.7 โดยมีโปรตีนเหล็กกำมะถันเป็นตัวรับ

EC 1.6.8 มีฟลาวินเป็นตัวรับ

EC 1.6.99 กับตัวรับอื่นๆ

EC 1.7.1 โดยมี NAD +หรือ NADP +เป็นตัวรับ

EC 1.7.2 โดยมีไซโตโครมเป็นตัวรับ

EC 1.7.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.7.5 พร้อมตัวรับเบ็ดเตล็ด

EC 1.7.6 มีไฮโดรเจนเป็นตัวรับ accept

EC 1.7.7 โดยมีโปรตีนเหล็กกำมะถันเป็นตัวรับ

EC 1.7.99 กับตัวรับอื่นๆ

EC 1.8.1 โดยมี NAD หรือ NADP เป็นตัวรับ

EC 1.8.2 โดยมีไซโตโครมเป็นตัวรับ

EC 1.8.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.8.4 มีไดซัลไฟด์เป็นตัวรับ

EC 1.8.5 มีควิโนนหรือสารประกอบที่คล้ายกันเป็นตัวรับ

EC 1.8.6 โดยมีหมู่ไนโตรเจนเป็นตัวรับ

EC 1.8.7 โดยมีโปรตีนเหล็กกำมะถันเป็นตัวรับ

EC 1.8.98 กับตัวรับอื่น ๆ ที่รู้จักและตัวรับ

EC 1.8.99 กับตัวรับอื่นๆ

EC 1.9.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.9.6 โดยมีหมู่ไนโตรเจนเป็นตัวรับ

EC 1.9.99 กับตัวรับอื่นๆ

EC 1.10.1 โดยมี NAD หรือ NADP เป็นตัวรับ

EC 1.10.2 โดยมีไซโตโครมเป็นตัวรับ

EC 1.10.3 โดยมีออกซิเจนเป็นตัวรับ

EC 1.10.99 พร้อมตัวรับพลาสโตไซยานิน

EC 1.10.99 กับตัวรับอื่นๆ

EC 1.11.1 เปอร์ออกซิเดส

EC 1.11.2 เพอออกซีเจเนส

EC 1.12.1 โดยมี NAD หรือ NADP เป็นตัวรับ