ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย ( กรีก : δημοκρατία , dēmokratiāจากการสาธิต 'คน' และkratos 'กฎ') [1]เป็นรูปแบบของรัฐบาลในการที่คนมีอำนาจที่จะเลือกการปกครองของพวกเขาสมาชิกสภานิติบัญญัติ การตัดสินใจว่าใครถือเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนและวิธีการแบ่งอำนาจระหว่างหรือมอบอำนาจโดยประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและด้วยความเร็วที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ แต่รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในทุกประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ เสารวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมและการพูด ,ความละม้ายคล้ายคลึงและความเท่าเทียมกัน , สมาชิก , ได้รับความยินยอม , การออกเสียงลงคะแนน , สิทธิในชีวิตและชนกลุ่มน้อยสิทธิ[ ต้องการอ้างอิง ]

บุคคลหนึ่งลงคะแนนเสียงในรอบที่สองของการ เลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสปี 2550

ความคิดของประชาธิปไตยมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างมาก[2]และโดยทั่วไปทั้งสองประเภทในปัจจุบันของประชาธิปไตยทางตรงและตัวแทน ในระบอบประชาธิปไตยทางตรงประชาชนจะไตร่ตรองและตัดสินใจในการออกกฎหมายโดยตรง ในตัวแทนประชาธิปไตยประชาชนเลือกตัวแทนเพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการออกกฎหมายเช่นในรัฐสภาหรือระบอบประชาธิปไตยประธานาธิบดี [3] ประชาธิปไตยเหลวรวมองค์ประกอบพื้นฐานทั้งสองประเภทนี้เข้าด้วยกัน

แพร่หลายวันต่อวันในการตัดสินใจของระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองส่วนใหญ่ , [4] [5]แม้ว่าการตัดสินใจอื่น ๆ วิธีเช่นเจอและฉันทามติได้รับการสำคัญอย่างเท่าเทียมกันเพื่อประชาธิปไตย พวกเขาตอบสนองวัตถุประสงค์สำคัญของความละม้ายคล้ายคลึงและความชอบธรรมที่กว้างขึ้นในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนถ่วงดุลmajoritarianismและดังนั้นจึงเป็นส่วนใหญ่จะมีความสำคัญในระดับรัฐธรรมนูญ

ในรูปแบบที่แตกต่างกันของเสรีนิยมประชาธิปไตยอำนาจของเสียงข้างมากจะใช้ภายใต้กรอบของประชาธิปไตยแบบตัวแทน แต่รัฐธรรมนูญจำกัด เสียงข้างมากและปกป้องคนส่วนน้อยโดยปกติจะได้รับความเพลิดเพลินจากสิทธิส่วนบุคคลบางประการเช่นเสรีภาพในการพูด หรือเสรีภาพในการสมาคม [6] [7]นอกจากประชาธิปไตยทั่วไปแล้วยังมีอีกหลายประเภท ( ดูด้านล่าง )

ประชาธิปไตยทำให้กองกำลังทั้งหมดต่อสู้กันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อตระหนักถึงผลประโยชน์ของตนและทำลายอำนาจจากกลุ่มคนไปสู่การกำหนดกฎเกณฑ์ [8] ประชาธิปไตยแบบตะวันตกซึ่งแตกต่างจากที่มีอยู่ในสมัยโบราณโดยทั่วไปถือว่ามีต้นกำเนิดในนครรัฐเช่นเอเธนส์คลาสสิกและสาธารณรัฐโรมันซึ่งรูปแบบต่างๆและระดับของการเปิดโอกาสให้ประชากรชายเสรีได้รับการสังเกตก่อนยุค แบบฟอร์มหายไปในทางทิศตะวันตกที่จุดเริ่มต้นของสายประวัติศาสตร์ วันที่คำภาษาอังกฤษที่กลับไปในศตวรรษที่ 16 จากเก่ากลางฝรั่งเศสและกลางละตินเทียบเท่า

ตามที่ชาวอเมริกันนักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองแลร์รี่เพชรประชาธิปไตยประกอบด้วยสี่องค์ประกอบสำคัญ: ระบบการเมืองสำหรับการเลือกและการเปลี่ยนรัฐบาลผ่านเสรีและเป็นธรรมการเลือกตั้ง ; การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนในฐานะพลเมืองในการเมืองและชีวิตของพลเมือง การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคน และหลักนิติธรรมซึ่งกฎหมายและกระบวนการใช้บังคับกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน [9]ทอดด์แลนด์แมนอย่างไรก็ตามดึงความสนใจของเราไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่าประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันสองแนวคิดและ "ต้องมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในการกำหนดแนวความคิดและการดำเนินงานของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน" [10]

คำนี้ปรากฏในศตวรรษที่ 5 เพื่อแสดงถึงระบบการเมืองที่มีอยู่แล้วในนครรัฐกรีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเธนส์หมายถึง "การปกครองของประชาชน" ในทางตรงกันข้ามกับชนชั้นสูง ( ἀριστοκρατία , aristokratía ) หมายถึง "การปกครองของชนชั้นสูง" . ในขณะที่ในทางทฤษฎีคำจำกัดความเหล่านี้ขัดแย้งกันในทางปฏิบัติความแตกต่างได้ถูกเบลอไปในอดีต [11]ระบบการเมืองของเอเธนส์คลาสสิกเช่นให้สิทธิความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่ผู้ชายและกีดกันทาสและสตรีจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในเกือบทุกรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยตลอดประวัติศาสตร์สมัยโบราณและสมัยใหม่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วยชนชั้นสูงจนกระทั่งได้รับสิทธิพิเศษอย่างเต็มที่สำหรับพลเมืองผู้ใหญ่ทุกคนในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของการอธิษฐานในศตวรรษที่ 19 และ 20

ความแตกต่างกับรูปแบบประชาธิปไตยของรัฐบาลที่กำลังจะจัดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยบุคคลที่เป็นอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือที่กำลังจะจัดขึ้นโดยจำนวนเล็ก ๆ ของบุคคลเช่นในคณาธิปไตย อย่างไรก็ตามความขัดแย้งเหล่านี้ซึ่งสืบทอดมาจากปรัชญากรีก[12]ขณะนี้มีความคลุมเครือเนื่องจากรัฐบาลร่วมสมัยมีองค์ประกอบที่เป็นประชาธิปไตยผู้มีอำนาจและกษัตริย์ผสมกัน คาร์ลตกใจกำหนดประชาธิปไตยในทางตรงกันข้ามกับการปกครองแบบเผด็จการหรือการปกครองแบบเผด็จการจึงมุ่งเน้นไปที่โอกาสสำหรับคนที่จะควบคุมและผู้นำของพวกเขาที่จะขับไล่พวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องมีการปฏิวัติ [13]

  ประชาธิปไตยมากที่สุด (ใกล้เคียงที่สุด 10)
  เป็นประชาธิปไตยน้อยที่สุด (ใกล้เคียงกับ 0 มากที่สุด)
สถานะโดยพฤตินัยของประชาธิปไตย ในโลก ณ ปี 2020 ตาม ดัชนีประชาธิปไตยของ นักเศรษฐศาสตร์ [14]
สถานะทางนิตินัยของประชาธิปไตย ในโลก ณ ปี 2020 เพียง ซาอุดีอาระเบีย , โอมานที่ ยูเออี , กาตาร์ , บรูไนและ วาติกันไม่ได้เรียกร้องให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ไม่มีฉันทามติเกี่ยวกับวิธีการกำหนดประชาธิปไตยจริง ๆ - การศึกษาหนึ่งพบว่าอย่างน้อย 2,234 รายละเอียดของระบอบประชาธิปไตยที่มีอยู่ในภาษาอังกฤษ[15] - แต่กฎหมายเท่าเทียมกัน , เสรีภาพทางการเมืองและการปกครองด้วยกฎหมายได้รับการระบุว่าเป็นลักษณะที่สำคัญ [16] [17]หลักการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับความเท่าเทียมกันตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเท่าเทียมกัน [ ต้องการอ้างอิง ]ตัวอย่างเช่นในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนการลงคะแนนทุกครั้งมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีข้อ จำกัด ที่ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่สามารถใช้กับใครก็ตามที่ต้องการเป็นตัวแทนได้[ อ้างอิงจากใคร? ]และเสรีภาพของประชาชนที่มีสิทธิ์ของตนเป็นหลักประกันโดยสิทธิชอบธรรมและเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองโดยปกติรัฐธรรมนูญ [18] [19]การใช้งานอื่น ๆ ของ "ประชาธิปไตย" รวมของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทฤษฎีหนึ่งถือว่าประชาธิปไตยต้องการหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ การควบคุมที่สูงขึ้น (อำนาจอธิปไตยอยู่ในระดับต่ำสุดของอำนาจ) ความเสมอภาคทางการเมืองและบรรทัดฐานทางสังคมที่บุคคลและสถาบันพิจารณาเฉพาะการกระทำที่ยอมรับได้ซึ่งสะท้อนถึงหลักการสองประการแรกของการควบคุมที่สูงขึ้นและความเท่าเทียมกันทางการเมือง . [20]

คำว่า "ประชาธิปไตย" บางครั้งใช้เป็นชวเลขเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งเป็นตัวแปรของตัวแทนประชาธิปไตยที่อาจรวมถึงองค์ประกอบต่างๆเช่นพหุนิยมทางการเมือง ; ความเสมอภาคตามกฎหมาย สิทธิที่จะยื่นคำร้องการเลือกตั้งสำหรับการชดเชยความคับข้องใจของ; กระบวนการครบกำหนด ; เสรีภาพ ; สิทธิมนุษยชน ; และองค์ประกอบของภาคประชาสังคมนอกรัฐบาล [ ต้องการอ้างอิง ] Roger Scrutonระบุว่าประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้เสรีภาพส่วนบุคคลและทางการเมืองได้เว้นแต่จะมีสถาบันของภาคประชาสังคมอยู่ด้วย [21]

ในบางประเทศสะดุดตาในสหราชอาณาจักรซึ่งกำเนิดระบบ Westminsterหลักการที่โดดเด่นเป็นที่ของรัฐสภาอธิปไตยขณะที่ยังคงความเป็นอิสระของตุลาการ [22] [23]ในอินเดียอธิปไตยของรัฐสภาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของอินเดียซึ่งรวมถึงการทบทวนการพิจารณาคดี [24]แม้ว่าคำว่า "ประชาธิปไตย" โดยปกติจะใช้ในบริบทของการที่รัฐทางการเมืองหลักการยังมีผลบังคับใช้กับภาคเอกชนองค์กร

มีวิธีการตัดสินใจมากมายที่ใช้ในระบอบประชาธิปไตย แต่กฎส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่โดดเด่น หากไม่มีค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการคุ้มครองทางกฎหมายของสิทธิส่วนบุคคลหรือกลุ่มชนกลุ่มน้อยทางการเมืองอาจถูกกดขี่โดย " เผด็จการของคนส่วนใหญ่ " กฎส่วนใหญ่เป็นวิธีการในการแข่งขันเมื่อเทียบกับฉันทามติประชาธิปไตย , การสร้างความต้องการที่การเลือกตั้งและโดยทั่วไปการตรึกตรองเป็น substantively และ procedurally " ยุติธรรม " คือเพียงและเท่าเทียมกัน ในบางประเทศเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง , เสรีภาพในการพูด , เสรีภาพของสื่อมวลชนและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอินเทอร์เน็ตจะถือว่ามีความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะทราบดีทำให้พวกเขาออกเสียงลงคะแนนตามความสนใจของตัวเอง [25] [26]

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าคุณลักษณะพื้นฐานของประชาธิปไตยคือความสามารถของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนที่จะมีส่วนร่วมอย่างเสรีและเต็มที่ในชีวิตในสังคมของตน [27]ด้วยการให้ความสำคัญกับแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางสังคมและเจตจำนงร่วมกันของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดประชาธิปไตยยังสามารถถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มทางการเมืองได้เนื่องจากถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบของรัฐบาลที่ประชาชนที่มีสิทธิ์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการพูด การร่างกฎหมาย. [28]

สาธารณรัฐแม้ว่ามักจะเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยเนื่องจากหลักการปกครองร่วมกันโดยความยินยอมของผู้ปกครองแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากการปกครองแบบสาธารณรัฐไม่ได้ระบุว่าประชาชนจะปกครองอย่างไร [29]คลาสสิกคำว่า " สาธารณรัฐ " ห้อมล้อมทั้งประชาธิปไตยและaristocracies [30] [31]ในความรู้สึกที่ทันสมัยรูปแบบของรัฐบาลสาธารณรัฐเป็นรูปแบบของรัฐบาลโดยไม่ต้องมีพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุนี้ระบอบประชาธิปไตยสามารถเป็นสาธารณรัฐหรือกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญเช่นสหราชอาณาจักร

ภาพวาดศตวรรษที่สิบเก้าโดย ฟิลิปป์ Foltzภาพวาดที่นักการเมืองเอเธนส์ Periclesการส่งมอบของเขาที่มีชื่อเสียง กล่าวคำปราศรัยในงานศพในด้านหน้าของ สภา [32]

ในอดีตระบอบประชาธิปไตยและสาธารณรัฐเป็นสิ่งที่หายาก [33]นักทฤษฎีของพรรครีพับลิกันเชื่อมโยงประชาธิปไตยกับขนาดเล็ก: เมื่อหน่วยทางการเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะกลายเป็นคนน่ารังเกียจ [33] [34]ในขณะเดียวกันหน่วยงานทางการเมืองขนาดเล็กก็เสี่ยงต่อการถูกยึดครอง [33] มอง เตสกิเออเขียนว่า "หากสาธารณรัฐเล็ก ๆ ก็จะถูกทำลายโดยกองกำลังต่างชาติถ้ามีขนาดใหญ่ก็จะถูกทำลายด้วยความไม่สมบูรณ์ภายใน" [35]ตามที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองดาเนียลดย์นีย์สร้างของสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่และระบบของการตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นวิธีการแก้ปัญหาของคู่ของขนาด [33]

โดยทั่วไปมักอ้างว่าประชาธิปไตยและความเป็นประชาธิปไตยเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาไปทั่วโลก อย่างไรก็ตามหลักฐานใหม่จากแนวโน้มการศึกษาในอดีตท้าทายการยืนยันนี้ การวิเคราะห์อัตราการลงทะเบียนของนักเรียนในอดีตใน 109 ประเทศตั้งแต่ปี 1820 ถึง 2010 ไม่พบการสนับสนุนสำหรับข้ออ้างที่ว่าการเป็นประชาธิปไตยช่วยเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาทั่วโลก เป็นความจริงที่ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเร่งขยายการศึกษาระดับประถมศึกษา แต่พบว่ามีการเร่งความเร็วเช่นเดียวกันในประเทศที่ยังคงไม่เป็นประชาธิปไตย [36]

ต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์และสังคมโปรโต - ประชาธิปไตย

การเมืองที่แตกต่างกันย้อนหลังนอกเหนือจากการประกาศประชาธิปไตยได้รับการอธิบายว่าเป็นประชาธิปไตยแบบโปรโต (ดูประวัติความเป็นมาของประชาธิปไตย )

ต้นกำเนิด

คำว่าประชาธิปไตยปรากฏตัวครั้งแรกในความคิดทางการเมืองและปรัชญากรีกโบราณในเมืองรัฐของเอเธนส์ในช่วงสมัยโบราณคลาสสิก [37] [[[Wikipedia:Citing_sources|page needed]]]_38-0" class="reference">[38]คำนี้มาจากdêmos '(คนทั่วไป)' และ'force / might' ของkrátos [39]ภายใต้Cleisthenesโดยทั่วไปสิ่งที่ถือเป็นตัวอย่างแรกของระบอบประชาธิปไตยใน 508–507 ปีก่อนคริสตกาลได้รับการจัดตั้งขึ้นในเอเธนส์ Cleisthenes เรียกว่า "บิดาแห่งประชาธิปไตยของเอเธนส์ " [40]

ประชาธิปไตยในเอเธนส์อยู่ในรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรงและมีลักษณะที่แตกต่างกันสองประการคือการสุ่มเลือกพลเมืองธรรมดาเพื่อเติมเต็มสำนักงานบริหารและตุลาการของรัฐบาลที่มีอยู่ไม่กี่แห่ง[41]และสภานิติบัญญัติที่ประกอบด้วยพลเมืองชาวเอเธนส์ทั้งหมด [42]ประชาชนที่มีสิทธิ์ทั้งหมดได้รับอนุญาตให้พูดและลงคะแนนเสียงในการประชุมซึ่งกำหนดกฎหมายของนครรัฐ อย่างไรก็ตามสัญชาติเอเธนส์ไม่รวมถึงผู้หญิงทาสชาวต่างชาติ (μέτοικοι / métoikoi ) และเยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ทหาร [43] [44] [ ขัดแย้ง ]อย่างมีประสิทธิภาพมีเพียง 1 ใน 4 ของผู้อยู่อาศัยในเอเธนส์ที่มีคุณสมบัติเป็นพลเมือง การเป็นเจ้าของที่ดินไม่ใช่ข้อกำหนดสำหรับการเป็นพลเมือง [45]การแยกส่วนใหญ่ของประชากรออกจากร่างกายของพลเมืองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเข้าใจในความเป็นพลเมืองในสมัยโบราณ ในสมัยโบราณผลประโยชน์ของการเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ผูกติดอยู่กับภาระหน้าที่ในการต่อสู้กับสงคราม [46]

ประชาธิปไตยของเอเธนส์ไม่เพียงโดยตรงในแง่ที่ว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นโดยประชาชนที่รวมตัวกันเท่านั้น แต่ยังตรงที่สุดในแง่ที่ว่าประชาชนผ่านการชุมนุมบูเล่และศาลยุติธรรมควบคุมกระบวนการทางการเมืองทั้งหมดและประชาชนส่วนใหญ่เป็น มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในธุรกิจสาธารณะ [47]แม้ว่าสิทธิของปัจเจกบุคคลจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญของเอเธนส์ในความหมายสมัยใหม่ (ชาวกรีกโบราณไม่มีคำว่า "สิทธิ" [48] ) ผู้ที่เป็นพลเมืองของเอเธนส์ก็มีความสุขในเสรีภาพของตนไม่ได้ต่อต้าน รัฐบาล แต่อาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจอื่นและโดยไม่อยู่ภายใต้การปกครองของบุคคลอื่น [49]

การลงคะแนนแบบช่วงปรากฏในสปาร์ตาเร็วถึง 700 ปีก่อนคริสตกาล Apellaเป็นการชุมนุมของคนที่จัดขึ้นเดือนละครั้งซึ่งในพลเมืองทุกคนชายอย่างน้อยอายุ 30 ปีสามารถมีส่วนร่วม ใน Apella ชาวสปาร์ตันได้รับเลือกเป็นผู้นำและลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนแบบช่วงและการตะโกน (การลงคะแนนจะตัดสินจากเสียงที่ฝูงชนตะโกนว่าดังแค่ไหน) อริสโตเติลเรียกสิ่งนี้ว่า "หน่อมแน้ม" เมื่อเทียบกับบัตรลงคะแนนหินที่ชาวเอเธนส์ใช้ สปาร์ตานำมาใช้เนื่องจากความเรียบง่ายและเพื่อป้องกันไม่ให้มีอคติในการลงคะแนนการซื้อหรือการโกงที่มีผลเหนือกว่าในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในช่วงต้น [50] [51]

แม้ว่าสาธารณรัฐโรมันจะมีส่วนสำคัญในหลาย ๆ ด้านของประชาธิปไตย แต่ชาวโรมันส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นพลเมืองที่มีคะแนนเสียงในการเลือกตั้งผู้แทน คะแนนเสียงของผู้มีอำนาจมีน้ำหนักมากกว่าผ่านระบบการพิจารณาคดีดังนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงส่วนใหญ่รวมถึงสมาชิกของวุฒิสภาจึงมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและมีเกียรติเพียงไม่กี่ตระกูล [52]นอกจากนี้การล้มล้างราชอาณาจักรโรมันยังเป็นกรณีแรกในโลกตะวันตกที่มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการเป็นสาธารณรัฐแม้ว่าจะไม่มีระบอบประชาธิปไตยมากนักก็ตาม รูปแบบการปกครองของโรมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักคิดทางการเมืองหลายคนในช่วงหลายศตวรรษ[53]และระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนสมัยใหม่ในปัจจุบันเลียนแบบโรมันมากกว่าแบบจำลองของกรีกเนื่องจากเป็นรัฐที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดและผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของพวกเขาและซึ่ง มีผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อ [54]

Vaishaliเมืองหลวงของสมาพันธรัฐวัชเจียน (Vrijji mahajanapada ) อินเดียก็ได้รับการพิจารณา[ โดยใคร? ]หนึ่งในตัวอย่างแรกของสาธารณรัฐในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช [55] [56] [57] [การตรวจสอบล้มเหลว ]

วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่นIroquois Nation ในทวีปอเมริการะหว่างประมาณ 1450 ถึง 1600 AD ก็ได้พัฒนารูปแบบของสังคมประชาธิปไตยก่อนที่พวกเขาจะติดต่อกับชาวยุโรป สิ่งนี้บ่งชี้ว่ารูปแบบของประชาธิปไตยอาจถูกคิดค้นขึ้นในสังคมอื่น ๆ ทั่วโลก [ ต้องการอ้างอิง ]

วัยกลางคน

ในขณะที่ภูมิภาคส่วนใหญ่ในยุโรปในช่วงยุคกลางถูกปกครองโดยนักบวชหรือขุนนางศักดินาแต่ก็มีระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือการชุมนุมแม้ว่าส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับประชากรเพียงส่วนน้อยก็ตาม ในสแกนดิเนเวีร่างกายที่รู้จักกันเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเสรีชนเป็นประธานโดยLawspeaker เหล่านี้ร่างกายอภิปรายมีความรับผิดชอบสำหรับการตกตะกอนคำถามการเมืองและสายพันธุ์รวมถึงAlthingในไอซ์แลนด์และLøgtingในหมู่เกาะแฟโร [58] [59] Vecheพบในยุโรปตะวันออกเป็นร่างกายคล้ายกับสิ่งที่สแกนดิเนเวียน ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้รับการเลือกตั้งโดยสันตะปาปาประชุมประกอบด้วยพระคาร์ดินัลตั้งแต่ 1059. แรกเอกสารร่างกายของรัฐสภาในยุโรปเป็นคอร์เทสเลออน ก่อตั้งโดยAlfonso IXในปี ค.ศ. 1188 Cortes มีอำนาจในการกำหนดภาษีการต่างประเทศและการออกกฎหมายแม้ว่าลักษณะที่แท้จริงของบทบาทจะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ [60]กรากูก่อตั้งขึ้นในปี 1358 และเป็นศูนย์กลางรอบเมืองของดั๊บให้เป็นตัวแทนและสิทธิในการออกเสียงเพื่อขุนนางชายเท่านั้น นครรัฐและการเมืองต่างๆของอิตาลีมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ ยกตัวอย่างเช่นสาธารณรัฐฟลอเรนซ์ก่อตั้งขึ้นในปี 1115 นำโดยSignoriaมีสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยsortition ในฟริเซียศตวรรษที่ 10-15 ซึ่งเป็นสังคมที่ไม่ใช่ศักดินาอย่างชัดเจนสิทธิในการลงคะแนนเสียงในเรื่องท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของมณฑลขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน Kouroukan Fougaแบ่งมาลีอาณาจักรเข้าปกครองชนเผ่า (lineages) ที่เป็นตัวแทนที่เป็นที่ชุมนุมใหญ่ที่เรียกว่าGbara อย่างไรก็ตามกฎบัตรทำมาลีมากขึ้นคล้ายกับระบอบรัฐธรรมนูญกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตย

Magna Carta , 1215, อังกฤษ

รัฐสภาแห่งอังกฤษมีรากในข้อ จำกัด ในอำนาจของพระมหากษัตริย์เขียนลงในรัฐธรรมนูญ (1215) ซึ่งได้รับการป้องกันอย่างชัดเจนสิทธิบางอย่างของอาสาสมัครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับการสนับสนุนโดยปริยายสิ่งที่กลายเป็นคำสั่งภาษาอังกฤษหมายศาลเรียกตัวปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลกับโทษจำคุกไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิ์อุทธรณ์ [61] [62]สภาแห่งชาติตัวแทนแห่งแรกในอังกฤษคือรัฐสภาของไซมอนเดอมงฟอร์ตในปี ค.ศ. 1265 [63] [64]การเกิดขึ้นของการยื่นคำร้องเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดบางส่วนของรัฐสภาที่ใช้เป็นเวทีเพื่อจัดการกับความคับข้องใจทั่วไปของ คนธรรมดา. อย่างไรก็ตามอำนาจในการเรียกรัฐสภายังคงเป็นที่พอใจของพระมหากษัตริย์ [65]

การศึกษาได้เชื่อมโยงการเกิดขึ้นของสถาบันรัฐสภาในยุโรปในช่วงยุคกลางกับการรวมตัวกันในเมืองและการสร้างชนชั้นใหม่เช่นช่างฝีมือ[66]ตลอดจนการปรากฏตัวของชนชั้นสูงและชนชั้นสูงทางศาสนา [67]นักวิชาการยังเชื่อมโยงการเกิดขึ้นของรัฐบาลตัวแทนกับการกระจายตัวทางการเมืองสัมพัทธ์ของยุโรป [68] David Stasavage นักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเชื่อมโยงการกระจัดกระจายของยุโรปและการเป็นประชาธิปไตยในเวลาต่อมากับลักษณะที่อาณาจักรโรมันล่มสลาย: ดินแดนโรมันถูกยึดครองโดยชนเผ่าดั้งเดิมกลุ่มเล็ก ๆ ที่กระจัดกระจายจึงนำไปสู่การสร้างกลุ่มเล็ก ๆ หน่วยงานทางการเมืองที่ผู้ปกครองค่อนข้างอ่อนแอและต้องการความยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อปัดเป่าภัยคุกคามจากต่างประเทศ [69]

ในโปแลนด์ประชาธิปไตยอันสูงส่งมีลักษณะเฉพาะด้วยการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของคนชั้นสูงตอนกลางซึ่งต้องการเพิ่มส่วนแบ่งในการใช้อำนาจด้วยค่าใช้จ่ายของเจ้าสัว เจ้าสัวครองตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในรัฐ (ทางโลกและทางสงฆ์) และนั่งในสภาของราชวงศ์ต่อมาเป็นวุฒิสภา ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของขุนนางระดับกลางมีผลกระทบต่อการจัดตั้งสถาบันของดินแดนsejmik (สภาท้องถิ่น) ซึ่งต่อมาได้รับสิทธิมากขึ้น ในช่วงครึ่งแรกและครึ่งแรกของศตวรรษที่สิบหกเซจมิกส์ได้รับอำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆ และกลายเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของอำนาจในท้องถิ่น ใน 1454 กษัตริย์เมียร์ iv ยาก์เจโลนรับ sejmiks มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาษีและการประชุมระดมมวลในNieszawa บทบัญญัติ นอกจากนี้เขายังให้คำมั่นที่จะไม่สร้างกฎหมายใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา [70]

ยุคปัจจุบัน

สมัยก่อนสมัยใหม่

จอห์นล็อคขยาย โทมัสฮอบส์ 's ทฤษฎีสัญญาทางสังคมและการพัฒนาแนวคิดของ สิทธิตามธรรมชาติที่ เหมาะสมที่จะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและหลักการของ ความยินยอมจากผู้ปกครอง แนวความคิดของเขาเป็นพื้นฐานทางอุดมการณ์ของ ระบอบประชาธิปไตยเสรีในปัจจุบัน

ในอังกฤษศตวรรษที่ 17 มีความสนใจใน Magna Cartaขึ้นใหม่ [71]รัฐสภาของอังกฤษได้ยื่นคำร้องของสิทธิในปี ค.ศ. 1628 ซึ่งกำหนดให้สิทธิเสรีภาพแก่อาสาสมัคร สงครามกลางเมืองอังกฤษ (1642-1651) คือการต่อสู้ระหว่างพระมหากษัตริย์และผู้มีอำนาจ แต่การเลือกตั้งรัฐสภา[72] [73]ในระหว่างที่ความคิดของพรรคการเมืองเอารูปแบบกับกลุ่มโต้วาทีสิทธิในการเป็นตัวแทนทางการเมืองในช่วงการอภิปราย Putneyของ 1647 . [74]ต่อมาอารักขา (1653-1659) และภาษาอังกฤษบูรณะ (1660) เรียกคืนการปกครองเผด็จการแม้ว่ารัฐสภาผ่านพระราชบัญญัติหมายศาลเรียกตัวใน 1679 ซึ่งความเข้มแข็งการประชุมที่คุมขังห้ามขาดสาเหตุเพียงพอหรือหลักฐาน หลังจากการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี ค.ศ. 1688 Bill of Rightsได้รับการตราขึ้นในปี ค.ศ. 1689 ซึ่งประมวลกฎหมายสิทธิและเสรีภาพบางประการและยังคงมีผลบังคับใช้ ร่างกฎหมายกำหนดข้อกำหนดสำหรับการเลือกตั้งตามปกติกฎสำหรับเสรีภาพในการพูดในรัฐสภาและ จำกัด อำนาจของพระมหากษัตริย์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เหมือนกับยุโรปส่วนใหญ่ในเวลานั้นลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์จะไม่เหนือกว่า [75] [76]นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจดักลาสเหนือและแบร์รีไวนิงคาสต์ได้กล่าวถึงสถาบันที่ดำเนินการในการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ของการยับยั้งรัฐบาลและให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน [77]

ความสนใจใน Magna Carta สงครามกลางเมืองอังกฤษและการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในศตวรรษที่ 17 กระตุ้นให้เกิดการเติบโตของปรัชญาการเมืองบนเกาะอังกฤษ โทมัสฮอบส์เป็นนักปรัชญาคนแรกที่จะปล้องรายละเอียดทฤษฎีสัญญาประชาคม เขียนในLeviathan (1651) Hobbes ตั้งทฤษฎีว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในสภาพของธรรมชาตินำชีวิตที่ "โดดเดี่ยวยากจนน่ารังเกียจโหดร้ายและสั้น" และทำสงครามกับทุกคนอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะอนาธิปไตยตามธรรมชาติ Hobbes ให้เหตุผลว่าบุคคลต่าง ๆ ยกให้สิทธิของตนมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและเผด็จการ ต่อมานักปรัชญาและแพทย์John Lockeจะตีความทฤษฎีสัญญาทางสังคมที่แตกต่างกัน การเขียนในสนธิสัญญาสองฉบับของรัฐบาล (ค.ศ. 1689) ล็อคระบุว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สิน (ทรัพย์สิน) ที่ไม่อาจเข้าใจได้ [78]ตาม Locke บุคคลทั่วไปจะรวมตัวกันโดยสมัครใจเพื่อจัดตั้งรัฐเพื่อจุดประสงค์ในการปกป้องสิทธิของตน สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Locke คือสิทธิในทรัพย์สินซึ่งการคุ้มครอง Locke ถือเป็นจุดประสงค์หลักของรัฐบาล [79]นอกจากนี้ล็อคกล่าวหาว่ารัฐบาลมีความถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากพวกเขาจัดให้มีการยินยอมของหน่วยงาน สำหรับ Locke ประชาชนมีสิทธิที่จะประท้วงรัฐบาลที่กระทำการต่อต้านผลประโยชน์ของพวกเขาหรือกลายเป็นการกดขี่ข่มเหง [80]แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อ่านกันอย่างแพร่หลายในช่วงชีวิตของเขาผลงานของล็อคได้รับการพิจารณาเอกสารที่ตั้งของเสรีนิยมคิดและมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งผู้นำของการปฏิวัติอเมริกาและต่อมาการปฏิวัติฝรั่งเศส [81]กรอบการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยของเขายังคงเป็นรูปแบบที่โดดเด่นของประชาธิปไตยในโลก

ในสาธารณรัฐคอซแซคของยูเครนในศตวรรษที่ 16 และ 17 Cossack HetmanateและZaporizhian Sichผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของHetmanได้รับเลือกจากผู้แทนจากเขตของประเทศ

ในอเมริกาเหนือรัฐบาลตัวแทนเริ่มต้นในเจมส์ทาวน์เวอร์จิเนียด้วยการเลือกตั้งHouse of Burgesses (บรรพบุรุษของสภานิติบัญญัติแห่งเวอร์จิเนีย ) ในปี ค.ศ. 1619 ชาวอังกฤษพิวริแทนที่อพยพมาจากปี ค.ศ. 1620 ได้ก่อตั้งอาณานิคมในนิวอิงแลนด์ซึ่งมีการปกครองในท้องถิ่นเป็นประชาธิปไตย [82]แม้ว่าการชุมนุมในท้องถิ่นเหล่านี้จะมีพลังศรัทธาเพียงเล็กน้อย แต่มงกุฎและรัฐสภาอังกฤษก็มีอำนาจสูงสุด Puritans ( พ่อแสวงบุญ ) แบ็บติสต์และเควกเกอร์ผู้ก่อตั้งอาณานิคมเหล่านี้นำไปใช้กับองค์กรประชาธิปไตยของคริสต์ศาสนิกชนของพวกเขายังรวมถึงการบริหารงานของชุมชนของพวกเขาในเรื่องทางโลก [83] [84] [85]

ศตวรรษที่ 18 และ 19

อนุสาวรีย์เทพี อธีนาเทพีผู้มีพระคุณของ เอเธนส์ในด้านหน้าของ อาคารรัฐสภาออสเตรีย Athena ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สากลของเสรีภาพและประชาธิปไตยตั้งแต่อย่างน้อยปลายศตวรรษที่สิบแปด [86]

แรกรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรก่อตั้งขึ้นในปี 1707 หลังจากการควบรวมกิจการของอาณาจักรแห่งอังกฤษและราชอาณาจักรสกอตแลนด์ภายใต้การกระทำของพันธมิตร แม้ว่าพระมหากษัตริย์จะกลายเป็นรูปปั้นมากขึ้นเรื่อย ๆแต่[87]รัฐสภาได้รับการเลือกตั้งโดยเจ้าของทรัพย์สินชายเท่านั้นซึ่งมีจำนวนถึง 3% ของประชากรในปี พ.ศ. 2323 [88]บุคคลที่เป็นที่รู้จักคนแรกของอังกฤษในมรดกแอฟริกันที่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปอิก Sanchoได้รับการโหวตในปี พ.ศ. 2317 และ พ.ศ. 2323 (ค.ศ. 1780) [89]ในช่วงยุคแห่งเสรีภาพในสวีเดน (พ.ศ. 2261-2515) สิทธิพลเมืองได้ขยายอำนาจและเปลี่ยนอำนาจจากพระมหากษัตริย์ไปสู่รัฐสภา ชาวนาที่เก็บภาษีถูกนำเสนอในรัฐสภาแม้ว่าจะมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อย แต่คนธรรมดาสามัญที่ไม่มีทรัพย์สินที่เสียภาษีก็ไม่มีสิทธิออกเสียง

การสร้างสาธารณรัฐคอร์ซิกาที่มีอายุสั้นในปี 1755 ถือเป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ใช้รัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตย(ชายและหญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า 25 ปีสามารถลงคะแนนเสียงได้) [90]รัฐธรรมนูญคอร์ซิกานี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ยึดตามหลักการตรัสรู้และรวมถึงการอธิษฐานของผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตในระบอบประชาธิปไตยอื่น ๆ ส่วนใหญ่จนถึงศตวรรษที่ 20

ในยุคอาณานิคมของอเมริกาก่อนปี พ.ศ. 2319และหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของทรัพย์สินชายผิวขาวที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ กดขี่ชาวแอฟริกันคนผิวดำส่วนใหญ่ที่เป็นอิสระและผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษ สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐเริ่มต้นด้วยรัฐรีพับลิกันแห่งใหม่คอนเนตทิคัตไม่นานหลังจากนั้นเรียกว่าเวอร์มอนต์ซึ่งในการประกาศเอกราชของบริเตนใหญ่ในปี พ.ศ. 2320 ได้ใช้รัฐธรรมนูญที่จำลองแบบของเพนซิลเวเนียที่มีสัญชาติและการออกเสียงตามระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้ชายที่มีหรือไม่มีทรัพย์สินและ เลิกทาส [91] [92]ปฏิวัติอเมริกานำไปสู่การยอมรับของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาใน 1787 ที่รอดตายที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานภาครัฐรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมาย รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้สำหรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองบางคน แต่ไม่ได้ยุติการเป็นทาสหรือขยายสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในสหรัฐอเมริกาแทนที่จะปล่อยให้ประเด็นการออกเสียงลงคะแนนไปยังแต่ละรัฐ [93]โดยทั่วไปรัฐ จำกัด สิทธิออกเสียงให้กับเจ้าของทรัพย์สินชายผิวขาวและผู้เสียภาษี [94]ในช่วงเวลาของการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2332ประมาณ 6% ของประชากรมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง [95]สัญชาติพระราชบัญญัติ 1790จำกัด เป็นพลเมืองสหรัฐเพื่อผิวขาวเท่านั้น [96]บิลสิทธิใน 1,791 ชุดข้อ จำกัด เกี่ยวกับอำนาจของรัฐบาลในการปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคล แต่มีผลกระทบต่อการตัดสินโดยศาลสำหรับ 130 ปีแรกหลังจากการให้สัตยาบัน [97]

ในปี ค.ศ. 1789 การปฏิวัติฝรั่งเศสนำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมืองและแม้จะสั้นอยู่ที่การประชุมแห่งชาติได้รับการเลือกตั้งโดยคนทั้งหมดใน 1792 [98]โปแลนด์ลิทัวเนียรัฐธรรมนูญของ 3 พฤษภาคม 1791 พยายามที่จะดำเนินการ มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบอบรัฐธรรมนูญแนะนำความเท่าเทียมกันทางการเมืองระหว่างชาวเมืองและขุนนางและวางชาวนาภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลบรรเทาละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายที่สุดของการเป็นทาส มีผลบังคับใช้เป็นเวลาน้อยกว่า 19 เดือนมีการประกาศว่าGrodno Sejmที่พบในปี 1793 เป็นโมฆะ[99] [100]อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญปี 1791 ได้ช่วยให้ความปรารถนาของโปแลนด์ยังคงมีชีวิตอยู่สำหรับการฟื้นฟูอธิปไตยของประเทศในที่สุดในช่วงหนึ่งศตวรรษ ในภายหลัง.

อย่างไรก็ตามในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ประชาธิปไตยเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีการปฏิบัติหรือแม้แต่คำพูดยังคงอยู่ในโลกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ [101]ในช่วงเวลานี้ระบบทาสยังคงเป็นสถาบันทางสังคมและเศรษฐกิจในสถานที่ต่างๆทั่วโลก นี้โดยเฉพาะกรณีในสหรัฐอเมริกาที่แปดประธานาธิบดีที่ให้บริการได้เป็นเจ้าของทาสและช่วงสิบห้าทาสรัฐเก็บไว้เป็นทาสกฎหมายในอเมริกาใต้จนกระทั่งสงครามกลางเมือง [102]การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนผิวดำจากสหรัฐไปยังสถานที่ที่พวกเขาจะเพลิดเพลินกับเสรีภาพและความเท่าเทียมกันมากขึ้นในยุค 1820 สมาชิกทาสของACSจัดตั้งนิคมของประเทศไลบีเรีย [103]พระราชบัญญัติการค้าทาสของสหราชอาณาจักร1807ห้ามการค้าข้ามจักรวรรดิอังกฤษซึ่งบังคับใช้ในระดับสากลโดยราชนาวีภายใต้สนธิสัญญาที่อังกฤษเจรจากับชาติอื่น ๆ [104]ใน 1833 สหราชอาณาจักรผ่านการเลิกล้มระบบทาสซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วจักรวรรดิอังกฤษแม้จะเป็นทาสที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่จะดำเนินการในพื้นที่ควบคุมโดยบริษัท อินเดียตะวันออกในประเทศศรีลังกาและในเซนต์เฮเลนาสำหรับปีสิบเพิ่มเติม [105]

การจัดตั้ง สิทธิเลือกตั้งชายแบบสากลในฝรั่งเศสในปีพ. ศ. 2391 ถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย

ในสหรัฐอเมริกาการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี พ.ศ. 2371เป็นครั้งแรกที่ชายผิวขาวที่ไม่ถือทรัพย์สินสามารถลงคะแนนเสียงในรัฐส่วนใหญ่ได้ เลือกผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงยุค 1830 ถึงประมาณ 80% ของผู้ใหญ่ที่มีประชากรเพศชายผิวขาวในการเลือกตั้งประธานาธิบดี 1840 [106]นอร์ทแคโรไลนาเป็นรัฐสุดท้ายที่ยกเลิกคุณสมบัติของทรัพย์สินในปีพ. ศ. 2399 ส่งผลให้ใกล้เคียงกับการอธิษฐานของชายผิวขาวสากล (อย่างไรก็ตามข้อกำหนดการจ่ายภาษียังคงอยู่ในห้ารัฐในปีพ. ศ. 2403 และอยู่รอดในสองรัฐจนถึงศตวรรษที่ 20) [107] [108] [109] [nb 1]ในการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2403ประชากรทาสเพิ่มขึ้นเป็นสี่ล้านคน[110]และในการสร้างใหม่หลังสงครามกลางเมืองมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามครั้ง: การแก้ไขครั้งที่ 13 ( 2408) ที่ยุติการเป็นทาส; การแก้ไขครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2412) ที่ให้คนผิวดำเป็นพลเมืองและการแก้ไขครั้งที่ 15 (พ.ศ. 2413) ที่ทำให้ชายผิวดำมีสิทธิลงคะแนนเสียงเล็กน้อย [111] [112] การรับรองสิทธิพลเมืองอย่างเต็มที่ไม่ได้รับความปลอดภัยจนกระทั่งหลังจากการเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองได้รับผ่านทางรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสิทธิในการออกเสียงในปีพ . . 2508 [113] [114]

แฟรนไชส์การออกเสียงลงคะแนนในสหราชอาณาจักรได้รับการขยายตัวและทำสม่ำเสมอมากขึ้นในซีรีส์ของการปฏิรูปที่เริ่มต้นด้วยการปฏิรูปกฎหมาย 1832และยังคงเข้ามาในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเป็นตัวแทนของประชาชนพระราชบัญญัติ 1918และแฟรนไชส์ที่เท่าเทียมกันพระราชบัญญัติ 1928 ยูนิเวอร์แซชายอธิษฐานก่อตั้งขึ้นในฝรั่งเศสมีนาคม 1848 ในการปลุกของการปฏิวัติฝรั่งเศส 1848 [115]ในปีพ. ศ. 2391 มีการปฏิวัติหลายครั้งในยุโรปเนื่องจากผู้ปกครองกำลังเผชิญหน้ากับข้อเรียกร้องที่เป็นที่นิยมสำหรับรัฐธรรมนูญแบบเสรีนิยมและรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น [116]

ในปีพ. ศ. 2419 จักรวรรดิออตโตมันได้เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งสองครั้งในปีหน้าเพื่อเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ตั้งขึ้นใหม่ [117]เฉพาะกาลการเลือกตั้งได้มีการออกกฎระเบียบที่ระบุว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารส่วนจังหวัดจะเลือกตั้งสมาชิกกับครั้งแรกที่รัฐสภา หลังจากนั้นในปีที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ซึ่งให้สำหรับสองสภารัฐสภากับวุฒิสภารับการแต่งตั้งจากสุลต่านและการเลือกตั้งผู้แทนหอการค้า เฉพาะผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 30 ปีที่มีความสามารถในภาษาตุรกีและมีสิทธิพลเมืองเต็มรูปแบบเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เหตุผลในการตัดสิทธิ์รวมถึงการถือสองสัญชาติถูกรัฐบาลต่างประเทศจ้างงานเป็นคนรับใช้หรือมี "ความประพฤติไม่ดี" การอธิษฐานแบบสากลเต็มรูปแบบทำได้ในปีพ. ศ. 2477

ในปีพ. ศ. 2436 อาณานิคมที่ปกครองตนเองนิวซีแลนด์ได้กลายเป็นประเทศแรกในโลก (ยกเว้นสาธารณรัฐคอร์ซิกาในศตวรรษที่ 18 ที่มีอายุสั้น) ที่ให้สิทธิออกเสียงแบบสากลโดยให้สิทธิแก่สตรีในการลงคะแนนเสียง [118]

ศตวรรษที่ 20 และ 21

จำนวนประเทศ 1800–2003 ที่ได้คะแนน 8 หรือสูงกว่าใน มาตราส่วนPolity IVซึ่งเป็นตัวชี้วัดประชาธิปไตยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การเปลี่ยนผ่านไปสู่เสรีประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 20 เกิดขึ้นใน " คลื่นแห่งประชาธิปไตย " อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการปฏิวัติการแยกอาณานิคมและสถานการณ์ทางศาสนาและเศรษฐกิจ [119]คลื่นระดับโลกของ "การถดถอยประชาธิปไตย" ที่พลิกกลับการเป็นประชาธิปไตยยังเกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1920 และ 30 ในทศวรรษที่ 1960 และ 1970 และในปี 2010 [120] [121]

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการสลายตัวของจักรวรรดิออตโตมันและออสเตรีย - ฮังการีส่งผลให้มีการสร้างรัฐชาติใหม่จากยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาธิปไตยในนามอย่างน้อยที่สุด ในช่วงทศวรรษที่ 1920 ประชาธิปไตยเฟื่องฟูและการให้สิทธิสตรีก้าวหน้าขึ้น แต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทำให้เกิดความไม่พอใจและประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปละตินอเมริกาและเอเชียหันไปใช้การปกครองแบบผู้ชายที่เข้มแข็งหรือเผด็จการ ลัทธิฟาสซิสต์และเผด็จการเจริญรุ่งเรืองในนาซีเยอรมนี , อิตาลี , สเปนและโปรตุเกสเช่นเดียวกับรัฐบาลไม่ใช่ประชาธิปไตยในบอลติคที่ประเทศบอลข่าน , บราซิล , คิวบา , จีนและญี่ปุ่นในหมู่คนอื่น [122]

สงครามโลกครั้งที่สองทำให้แนวโน้มนี้พลิกกลับอย่างสิ้นเชิงในยุโรปตะวันตก ประชาธิปไตยของอเมริกาอังกฤษและภาคภาษาฝรั่งเศสยึดครองเยอรมนี (โต้แย้ง[123] ), ออสเตรีย, อิตาลี, และยึดครองญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นแบบจำลองสำหรับทฤษฎีต่อมาของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันออกรวมทั้งภาคโซเวียตของเยอรมนีลดลงในไม่ใช่ประชาธิปไตยโซเวียต

สงครามตามมาด้วยการแยกอาณานิคมและอีกครั้งรัฐเอกราชใหม่ส่วนใหญ่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยในนาม อินเดียกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังคงเป็นเช่นนั้น [124]ประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษมักนำระบบเวสต์มินสเตอร์ของอังกฤษมาใช้ [125] [126]ภายในปีพ. ศ. 2503 ประเทศ - รัฐส่วนใหญ่เป็นระบอบประชาธิปไตยในนามแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของโลกจะอาศัยอยู่ในประเทศที่มีประสบการณ์การเลือกตั้งที่หลอกลวงและมีช่องโหว่ในรูปแบบอื่น ๆ (โดยเฉพาะในประเทศ "คอมมิวนิสต์"และอดีตอาณานิคม .)

คลื่นแห่งความเป็นประชาธิปไตยที่ตามมาทำให้เกิดผลประโยชน์อย่างมากต่อประชาธิปไตยเสรีที่แท้จริงสำหรับหลาย ๆ ชาติโดยขนานนามว่า "ประชาธิปไตยระลอกที่สาม" โปรตุเกสสเปนและเผด็จการทหารหลายแห่งในอเมริกาใต้กลับมาสู่การปกครองของพลเรือนในปี 1970 และ 1980 [nb 2]ตามด้วยประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่ 1980 ความไม่พอใจทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่ 1980 พร้อมกับความไม่พอใจของการกดขี่ของสหภาพโซเวียตมีส่วนทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายการสิ้นสุดสงครามเย็นที่เกี่ยวข้องและความเป็นประชาธิปไตยและการเปิดเสรีของประเทศกลุ่มตะวันออกในอดีต ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของระบอบประชาธิปไตยใหม่เหล่านั้นทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับยุโรปตะวันตกและตอนนี้พวกเขาเป็นสมาชิกหรือสมาชิกผู้สมัครของสหภาพยุโรป ในปี 1986 หลังจากการโค่นล้มระบอบเผด็จการในเอเชียที่โดดเด่นที่สุดรัฐประชาธิปไตยแห่งเดียวในเวลานั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในฟิลิปปินส์พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของCorazon Aquinoซึ่งต่อมาได้รับการขนานนามว่าเป็นมารดาแห่งประชาธิปไตยแห่งเอเชีย

Corazon Aquinoเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกในเอเชีย

กระแสเสรีนิยมแพร่กระจายไปยังบางประเทศในแอฟริกาในช่วงทศวรรษ 1990 โดยเด่นชัดที่สุดในแอฟริกาใต้ ตัวอย่างล่าสุดของความพยายามในการเปิดเสรี ได้แก่ การปฏิวัติอินโดนีเซียปี 2541การปฏิวัติรถปราบดินในยูโกสลาเวียการปฏิวัติกุหลาบในจอร์เจียการปฏิวัติสีส้มในยูเครนการปฏิวัติซีดาร์ในเลบานอนการปฏิวัติทิวลิปในคีร์กีซสถานและการปฏิวัติดอกมะลิในตูนิเซีย .

อายุประชาธิปไตย ณ สิ้นปี 2558 [127]

จากข้อมูลของฟรีดอมเฮาส์ในปี 2550 มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 123 คน (เพิ่มขึ้นจาก 40 คนในปี 2515) [128]ตามที่World Forum on Democracy ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งปัจจุบันเป็นตัวแทนของ 120 ประเทศที่มีอยู่ 192 ประเทศและคิดเป็น 58.2 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก ในขณะเดียวกันระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเช่นประเทศต่างๆที่ Freedom House ถือว่าเสรีและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและหลักนิติธรรมมีจำนวน 85 คนและคิดเป็น 38 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วโลก [129]นอกจากนี้ในปี 2550 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 15 กันยายนเป็นวันประชาธิปไตยสากล [130]

ระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งส่วนใหญ่ยังคงกีดกันผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีออกจากการลงคะแนนเสียง [131]อายุการลงคะแนนเสียงลดลงเหลือ 16 สำหรับการเลือกตั้งระดับชาติในหลายประเทศรวมทั้งบราซิลออสเตรียคิวบาและนิการากัว ในแคลิฟอร์เนียข้อเสนอปี 2547 เพื่ออนุญาตให้มีการลงคะแนนหนึ่งไตรมาสที่ 14 และครึ่งเสียงที่ 16 ในที่สุดก็พ่ายแพ้ ในปี 2008 รัฐสภาเยอรมันได้เสนอร่างกฎหมายที่จะให้สิทธิการลงคะแนนแก่พลเมืองแต่ละคนตั้งแต่แรกเกิดเพื่อให้ผู้ปกครองใช้จนกว่าเด็กจะอ้างสิทธิ์นั้นด้วยตนเอง

ตามรายงานของ Freedom House เริ่มตั้งแต่ปี 2548 มีสิบเอ็ดปีติดต่อกันที่สิทธิทางการเมืองและเสรีภาพพลเมืองทั่วโลกลดลงมีจำนวนมากกว่าการปรับปรุง[132]ในขณะที่กองกำลังทางการเมืองแบบประชานิยมและชาตินิยมได้รับการสนับสนุนจากโปแลนด์ทุกหนทุกแห่ง (ภายใต้กฎหมาย และพรรคยุติธรรม ) ไปยังฟิลิปปินส์ (ภายใต้โรดริโกดูเตอร์เต ) [132] [120]ในรายงานของ Freedom House ที่เผยแพร่ในปี 2018 คะแนนประชาธิปไตยของประเทศส่วนใหญ่ลดลงเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน [133] Christian Science Monitorรายงานว่าอุดมการณ์ทางการเมืองแบบชาตินิยมและประชานิยมกำลังได้รับผลกระทบจากหลักนิติธรรมในประเทศต่างๆเช่นโปแลนด์ตุรกีและฮังการี ยกตัวอย่างเช่นในโปแลนด์ประธานาธิบดีได้รับการแต่งตั้งใหม่ 27 ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ขัดข้องจากสหภาพยุโรป ในตุรกีหลายพันคนของผู้พิพากษาที่ถูกถอดออกจากตำแหน่งดังต่อไปนี้พยายามทำรัฐประหารล้มเหลวในระหว่างการปราบปรามของรัฐบาล [134]

"การถอยหลังกลับของประชาธิปไตย " ในปี 2010 มีสาเหตุมาจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและความไม่พอใจของสังคม, [135] ความนิยมส่วนตัว, [136]การจัดการการแพร่ระบาดของCOVID-19 ที่ไม่ดี , [137] [138]ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ เช่นการจัดการของภาคประชาสังคม , "โพลาไรเซชันที่เป็นพิษ," แคมเปญบิดเบือนข้อมูลจากต่างประเทศ, [139] การเหยียดเชื้อชาติและการนิยมธรรมชาติ, อำนาจบริหารที่มากเกินไป, [140] [141] [142]และทำให้อำนาจของฝ่ายค้านลดลง [143]ในระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่พูดภาษาอังกฤษทัศนคติแบบ "อิงตามการคุ้มครอง" ซึ่งรวมเอาแนวคิดอนุรักษนิยมทางวัฒนธรรมและทัศนคติทางเศรษฐกิจของฝ่ายซ้ายเป็นตัวทำนายที่แข็งแกร่งที่สุดในการสนับสนุนรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ [144]

ทฤษฎีต้น

อริสโตเติลขัดแย้งกับการปกครองโดยหลาย ๆ (ระบอบประชาธิปไตย / ไทโมเมนตัม ) กับการปกครองโดยคนไม่กี่คน ( คณาธิปไตย / ชนชั้นสูง ) และปกครองโดยคนคนเดียว ( เผด็จการหรือระบอบเผด็จการในปัจจุบัน/ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ) นอกจากนี้เขายังคิดว่ามีตัวแปรที่ดีและไม่ดีของแต่ละระบบ (เขาถือว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เสื่อมทรามกับกาลเวลา) [145] [146]

มุมมองทั่วไปของนักทฤษฎีรีพับลิกันในยุคแรกและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคือประชาธิปไตยสามารถดำรงอยู่ได้ในชุมชนทางการเมืองขนาดเล็กเท่านั้น [147] โดยคำนึงถึงบทเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปใช้ระบอบกษัตริย์ของโรมันเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนักทฤษฎีของพรรครีพับลิกันเหล่านี้ถือได้ว่าการขยายอาณาเขตและประชากรนำไปสู่การกดขี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ [147]ประชาธิปไตยจึงมีความเปราะบางและหายากในอดีตเนื่องจากสามารถดำรงอยู่ได้ในหน่วยงานทางการเมืองขนาดเล็กเท่านั้นซึ่งเนื่องจากขนาดของพวกเขามีความเสี่ยงที่จะถูกยึดครองโดยหน่วยทางการเมืองที่ใหญ่กว่า [147] มง เตสกิเออมีชื่อเสียงกล่าวว่า "ถ้าสาธารณรัฐมีขนาดเล็กก็จะถูกทำลายโดยกองกำลังภายนอกหากมีขนาดใหญ่ก็จะถูกทำลายโดยหน่วยงานภายใน" [147] Rousseauอ้างว่า "ดังนั้นจึงเป็นสมบัติตามธรรมชาติของรัฐเล็ก ๆ ที่จะปกครองในฐานะสาธารณรัฐของรัฐที่มีขนาดกลางจะต้องอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์และอาณาจักรขนาดใหญ่ที่จะต้องถูกครอบงำโดยเจ้าชายผู้สิ้นหวัง" [147]

ทฤษฎีร่วมสมัย

ในบรรดานักทฤษฎีทางการเมืองที่ทันสมัยมีสามมโนทัศน์ที่แข่งขันของประชาธิปไตย: ประชาธิปไตย aggregative , ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและรากฐานประชาธิปไตย [148]

โดยรวม

ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบรวมอ้างว่าจุดมุ่งหมายของกระบวนการประชาธิปไตยคือการเรียกร้องความชอบของประชาชนและรวมเข้าด้วยกันเพื่อกำหนดนโยบายทางสังคมที่สังคมควรนำมาใช้ ดังนั้นผู้เสนอมุมมองนี้จึงถือได้ว่าการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยควรมุ่งเน้นไปที่การลงคะแนนเสียงเป็นหลักซึ่งนโยบายที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะถูกนำไปใช้

ประชาธิปไตยแบบรวมที่แตกต่างกันมีอยู่ ภายใต้ความเรียบง่ายประชาธิปไตยคือระบบการปกครองที่ประชาชนให้สิทธิผู้นำทางการเมืองในการปกครองในการเลือกตั้งเป็นระยะ ตามแนวความคิดที่เรียบง่ายนี้พลเมืองไม่สามารถและไม่ควร "ปกครอง" เพราะเช่นในประเด็นส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่มีมุมมองที่ชัดเจนหรือมุมมองของพวกเขาไม่ดี โจเซฟชอมปีเตอร์กล่าวถึงมุมมองนี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในหนังสือทุนนิยมสังคมนิยมและประชาธิปไตยของเขา [149]ร่วมสมัยผู้เสนอของ minimalism ได้แก่วิลเลียมเอชไรเคอร์ , อดัมอรซเวอร์สกี , ริชาร์ด Posner

ตามทฤษฎีประชาธิปไตยทางตรงในทางกลับกันประชาชนควรลงคะแนนเสียงโดยตรงไม่ใช่ผ่านตัวแทนของพวกเขาในการเสนอกฎหมาย ผู้เสนอประชาธิปไตยทางตรงเสนอเหตุผลที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนมุมมองนี้ กิจกรรมทางการเมืองสามารถมีคุณค่าในตัวเองสังคมและให้ความรู้ประชาชนและการมีส่วนร่วมที่เป็นที่นิยมสามารถตรวจสอบชนชั้นสูงที่มีอำนาจได้ ที่สำคัญที่สุดประชาชนจะไม่ปกครองตนเองเว้นแต่พวกเขาจะตัดสินใจเลือกกฎหมายและนโยบายโดยตรง

รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะออกกฎหมายและนโยบายที่ใกล้เคียงกับมุมมองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉลี่ยโดยให้ครึ่งหนึ่งอยู่ทางซ้ายและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ทางขวา นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาเนื่องจากเป็นการกระทำของชนชั้นนำทางการเมืองที่มีความสนใจตนเองและไม่น่าเชื่อถือซึ่งแข่งขันกันเพื่อหาคะแนนเสียง Anthony Downsชี้ให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์มีความจำเป็นในการทำหน้าที่เป็นนายหน้าไกล่เกลี่ยระหว่างบุคคลและรัฐบาล ดาวน์ออกมาวางมุมมองนี้ในปี 1957 หนังสือของเขาทฤษฎีทางเศรษฐกิจของประชาธิปไตย [150]

โรเบิร์ตเอ. ดาห์ลระบุว่าหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยคือเมื่อพูดถึงการตัดสินใจร่วมกันที่มีผลผูกพันแต่ละคนในชุมชนทางการเมืองมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ของตนได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน (ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะได้รับความพึงพอใจอย่างเท่าเทียมกันจาก การตัดสินใจร่วมกัน) เขาใช้คำว่าpolyarchyเพื่ออ้างถึงสังคมที่มีสถาบันและกระบวนการบางอย่างซึ่งถูกมองว่านำไปสู่ประชาธิปไตยดังกล่าว ประการแรกและสำคัญที่สุดในบรรดาสถาบันเหล่านี้คือการเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอของการเลือกตั้งที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งใช้ในการเลือกตัวแทนที่จัดการนโยบายสาธารณะทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของสังคม อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลายรูปแบบเหล่านี้อาจไม่สร้างประชาธิปไตยเต็มรูปแบบตัวอย่างเช่นหากความยากจนขัดขวางการมีส่วนร่วมทางการเมือง [151]ในทำนองเดียวกันRonald Dworkin ให้เหตุผลว่า "ประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ขั้นตอนในอุดมคติเท่านั้น" [152]

โดยเจตนา

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือจะขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่าประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลโดยการตรึกตรอง ซึ่งแตกต่างจากประชาธิปไตยแบบรวมกลุ่มคือประชาธิปไตยโดยเจตนาถือได้ว่าเพื่อให้การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยนั้นถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องนำหน้าด้วยการไตร่ตรองอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการรวมกันของความชอบที่เกิดขึ้นในการลงคะแนนเสียง การพิจารณาอย่างแท้จริงคือการพิจารณาของผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ปราศจากการบิดเบือนอำนาจทางการเมืองที่ไม่เท่าเทียมกันเช่นอำนาจของผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ได้รับจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจหรือการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ [153] [154] [155]หากผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่สามารถบรรลุฉันทามติได้หลังจากพิจารณาข้อเสนออย่างแท้จริงแล้วพวกเขาจะลงคะแนนเสียงในข้อเสนอโดยใช้รูปแบบของกฎเสียงข้างมาก การชุมนุมของพลเมืองถือเป็นตัวอย่างที่ใช้ได้จริงของประชาธิปไตยโดยเจตนา [156] [157] [158]โดยรายงานล่าสุดของ OECDระบุว่าการชุมนุมของพลเมืองเป็นกลไกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐบาล [159]

รุนแรง

ประชาธิปไตยหัวรุนแรงตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่ามีความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบลำดับชั้นและแบบกดขี่ที่มีอยู่ในสังคม บทบาทของประชาธิปไตยคือการทำให้มองเห็นได้และท้าทายความสัมพันธ์เหล่านั้นโดยยอมให้มีความแตกต่างไม่เห็นด้วยและเป็นปฏิปักษ์ในกระบวนการตัดสินใจ

การแบ่งประเภทของประเทศตามการสำรวจของ Freedom House in the World 2021เกี่ยวกับสถานะของเสรีภาพโลกในปี 2020 [160]
  ฟรี   ฟรีบางส่วน   ไม่ฟรี
  ประเทศที่กำหนด " ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง " ในการสำรวจFreedom House's Freedom in the World 2021ของ Freedom House ซึ่งครอบคลุมปี 2020 [161]

ดัชนีเสรีภาพจำนวนมากได้รับการเผยแพร่โดยหลายองค์กรตามคำจำกัดความที่แตกต่างกันของคำนี้และอาศัยข้อมูลประเภทต่างๆ: [162]

 • เสรีภาพในโลกที่ตีพิมพ์ในแต่ละปีตั้งแต่ปี 1972 โดย US-based Freedom Houseประเทศอันดับโดยสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพที่จะได้มาในการวัดขนาดใหญ่จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประเทศมีการประเมินเป็นฟรี ,ส่วนหนึ่งฟรีหรือว่าง [163]
 • ดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกได้รับการตีพิมพ์ทุกปีตั้งแต่ปี 2545 (ยกเว้นปี 2554 รวมกับปี 2555) โดยผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนในฝรั่งเศส ประเทศได้รับการประเมินว่ามีสถานการณ์ที่ดีซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าพอใจ ,ปัญหาที่เห็นได้ชัดเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือสถานการณ์ที่ร้ายแรงมาก [164]
 • ดัชนีเสรีภาพในโลกเป็นดัชนีวัดความคลาสสิกเสรีภาพเผยแพร่โดยแคนาดาสถาบันเฟรเซอร์ของเยอรมนี Liberales สถาบันและสหรัฐอเมริกาสถาบันกา [165]ปัจจุบันยังไม่รวมอยู่ในตารางด้านล่าง
 • ข้อมูลโครงการ CIRI สิทธิมนุษยชนมีขนาดหลากหลายของมนุษย์ประชาสิทธิสตรีและแรงงาน [166]มันเป็นเจ้าภาพในขณะนี้โดยUniversity of Connecticut ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 [167]ในรายงาน พ.ศ. 2554 สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่ 38 ในด้านสิทธิมนุษยชนโดยรวม [168]
 • ประชาธิปไตยดัชนีพิมพ์โดยสหราชอาณาจักรตามหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์คือการประเมินของระบอบประชาธิปไตยของประเทศเกิด ประเทศมีการจัดอันดับที่จะเป็นได้ทั้งแบบเต็ม Democracies , Democracies ข้อบกพร่อง , ระบอบไฮบริดหรือระบอบเผด็จการ ระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องและระบอบการปกครองแบบผสมผสานถือเป็นระบอบประชาธิปไตยและประเทศเผด็จการถือว่าเป็นเผด็จการ ดัชนีจะขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ 60 ตัวที่จัดกลุ่มในห้าประเภทที่แตกต่างกัน [169]
 • ชุดข้อมูล Polity ในสหรัฐอเมริกาเป็นชุดข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลประจำปีเกี่ยวกับลักษณะอำนาจในระบอบการปกครองและการเปลี่ยนผ่านสำหรับรัฐอิสระทั้งหมดที่มีประชากรทั้งหมดมากกว่า 500,000 คนและครอบคลุมช่วงปี 1800–2006 ข้อสรุปของ Polity เกี่ยวกับระดับประชาธิปไตยของรัฐนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินการเลือกตั้งของรัฐนั้นสำหรับความสามารถในการแข่งขันการเปิดกว้างและระดับการมีส่วนร่วม ขณะนี้ข้อมูลจากชุดนี้ยังไม่รวมอยู่ในตารางด้านล่าง การทำงานรัฐธรรมนูญรับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางการเมือง Task Force (PITF) ซึ่งได้รับทุนจากสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวกรองกลาง อย่างไรก็ตามความคิดเห็นที่แสดงในรายงานเป็นของผู้เขียนคนเดียวและไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นของรัฐบาลสหรัฐฯ
 • MaxRangeชุดข้อมูลที่กำหนดระดับของประชาธิปไตยและโครงสร้างสถาบัน (ประเภทระบอบการปกครอง) ในระดับ 100 คะแนนโดยทุกค่าแสดงถึงประเภทระบอบการปกครองที่ไม่ซ้ำกัน ค่าต่างๆจะเรียงลำดับจาก 1–100 ตามระดับของประชาธิปไตยและความรับผิดชอบทางการเมือง MaxRange กำหนดค่าที่สอดคล้องกับทุกสถานะและทุกเดือนตั้งแต่ปี 1789 ถึง 2015 และการอัปเดต MaxRange สร้างและพัฒนาโดย Max Range และตอนนี้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย Halmstad ประเทศสวีเดน [170]

Dieter Fuchs และ Edeltraud Roller แนะนำว่าในการวัดคุณภาพของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการวัดตามวัตถุประสงค์จำเป็นต้องเสริมด้วย "การวัดแบบอัตนัยตามมุมมองของพลเมือง" [171]ในทำนองเดียวกัน Quinton Mayne และ Brigitte Geißelยังปกป้องด้วยว่าคุณภาพของประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของสถาบันเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับท่าทีและความมุ่งมั่นของประชาชนด้วย [172]

ความยากในการวัดความเป็นประชาธิปไตย

เนื่องจากประชาธิปไตยเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการทำงานของสถาบันที่มีความหลากหลายซึ่งไม่สามารถวัดได้ง่ายจึงมีข้อ จำกัด ที่แข็งแกร่งในการวัดปริมาณและการวัดผลทางเศรษฐมิติที่อาจเกิดขึ้นจากประชาธิปไตยหรือความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียมกันความยากจนการศึกษา ฯลฯ[173 ]เนื่องจากข้อ จำกัด ในการได้มาซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และรูปแบบที่แตกต่างกันภายในประเทศเกี่ยวกับแง่มุมของประชาธิปไตยนักวิชาการจึงได้ศึกษารูปแบบข้ามประเทศเป็นส่วนใหญ่ ความแตกต่างระหว่างสถาบันประชาธิปไตยมีมากในหลายประเทศซึ่ง จำกัด การเปรียบเทียบที่มีความหมายโดยใช้วิธีการทางสถิติ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วประชาธิปไตยจะถูกวัดโดยรวมเป็นตัวแปรมหภาคโดยใช้การสังเกตเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละประเทศและในแต่ละปีการศึกษาประชาธิปไตยจึงต้องเผชิญกับข้อ จำกัด ทางเศรษฐมิติหลายประการและ จำกัด อยู่ที่ความสัมพันธ์พื้นฐาน การเปรียบเทียบข้ามประเทศของแนวคิดเชิงประกอบที่ครอบคลุมและมีคุณภาพเช่นประชาธิปไตยอาจไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลายประการที่เข้มงวดอย่างมีระเบียบแบบแผนหรือมีประโยชน์เสมอไป [173]

ประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ประชาธิปไตยบางรูปแบบให้การเป็นตัวแทนที่ดีกว่าและให้เสรีภาพแก่พลเมืองของตนมากกว่าคนอื่น ๆ [174] [175]อย่างไรก็ตามหากประชาธิปไตยใดไม่มีโครงสร้างที่ห้ามไม่ให้รัฐบาลแยกประชาชนออกจากกระบวนการนิติบัญญัติหรือสาขาของรัฐบาลใด ๆ จากการเปลี่ยนแปลงการแบ่งแยกอำนาจตามความชอบของตนสาขาของระบบก็สามารถสะสมได้ มีอำนาจมากเกินไปและทำลายระบอบประชาธิปไตย [176] [177] [178]

รัฐต่างๆของโลกมีสีตามรูปแบบการปกครอง1
    สาธารณรัฐประธานาธิบดี  เต็ม2      สาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดี2
     สาธารณรัฐรัฐสภาที่มีประธานาธิบดีบริหารขึ้นอยู่กับสภานิติบัญญัติ      สาธารณรัฐรัฐสภา2
      ระบอบรัฐธรรมนูญของรัฐสภา      ระบอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีหัวหน้ารัฐบาลแยกกัน แต่ราชวงศ์ยังคงมีอำนาจบริหารและ / หรือนิติบัญญัติที่สำคัญ
     ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์      รัฐฝ่ายเดียว
     ประเทศที่มีการระงับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐบาล (เช่นเผด็จการทหาร )      ประเทศที่ไม่สอดคล้องกับระบบใด ๆ ข้างต้น
1แผนที่นี้ถูกรวบรวมไปตามวิกิพีเดีย รายชื่อของประเทศโดยระบบการทำงานของรัฐบาล ดูแหล่งที่มา 2รัฐหลายรัฐตามรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นสาธารณรัฐที่มีหลายฝ่ายถูกอธิบายอย่างกว้าง ๆ โดยบุคคลภายนอกว่าเป็นรัฐเผด็จการ แผนที่นี้นำเสนอเฉพาะรูปแบบการปกครองทางนิตินัยเท่านั้น ไม่ใช่ ระดับประชาธิปไตย โดยพฤตินัย

ประชาธิปไตยประเภทต่อไปนี้ไม่ได้ผูกขาดซึ่งกันและกัน: หลายส่วนระบุรายละเอียดของแง่มุมที่ไม่ขึ้นต่อกันและสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้ในระบบเดียว

รูปแบบพื้นฐาน

ประชาธิปไตยมีอยู่หลายรูปแบบ แต่มีสองรูปแบบพื้นฐานซึ่งทั้งสองแบบนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ทั้งร่างกายของพลเมืองที่มีสิทธิ์ทั้งหมดดำเนินการตามเจตจำนงของตน ประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งคือประชาธิปไตยทางตรงซึ่งประชาชนที่มีสิทธิ์ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจทางการเมืองตัวอย่างเช่นการลงคะแนนเสียงในการริเริ่มนโยบายโดยตรง [179]ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ส่วนใหญ่ประชาชนที่มีสิทธิ์ทั้งหมดยังคงเป็นอำนาจอธิปไตย แต่อำนาจทางการเมืองใช้โดยทางอ้อมผ่านตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง นี้เรียกว่าตัวแทนประชาธิปไตย

โดยตรง

Landsgemeinde (ในปี 2009) ของ ตำบลกลาตัวอย่างของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ใน สวิตเซอร์แลนด์โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพลเมืองทุกคนจะได้รับ เอกสารการลงคะแนนและโบรชัวร์ข้อมูลสำหรับการลงคะแนนแต่ละครั้ง (และสามารถส่งกลับทางไปรษณีย์ได้) สวิตเซอร์แลนด์มี ระบบประชาธิปไตยโดยตรงและมีการจัดการโหวต (และการเลือกตั้ง) ปีละสี่ครั้ง ที่นี่เพื่อ พลเมืองของเบิร์นในเดือนพฤศจิกายน 2551 เกี่ยวกับ 5 ชาติ 2 มณฑลการลงประชามติของเทศบาล 4 ครั้งและการเลือกตั้ง 2 ครั้ง (รัฐบาลและรัฐสภาของเมืองเบิร์น) ที่จะดูแลในเวลาเดียวกัน

ประชาธิปไตยทางตรงเป็นระบบการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นการส่วนตัวตรงกันข้ามกับการพึ่งพาคนกลางหรือผู้แทน การใช้ระบบล็อตซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของประชาธิปไตยแบบเอเธนส์เป็นลักษณะเฉพาะของระบอบประชาธิปไตยโดยตรง ในระบบนี้งานราชการและการบริหารที่สำคัญจะดำเนินการโดยประชาชนที่เลือกมาจากลอตเตอรี [180]ประชาธิปไตยทางตรงทำให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งมีอำนาจในการ:

 1. เปลี่ยนกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 2. นำออกมาความคิดริเริ่ม , การทำประชามติและข้อเสนอแนะสำหรับกฎหมาย
 3. ให้คำสั่งที่มีผลผูกพันกับผู้มีอำนาจในการเลือกตั้งเช่นเพิกถอนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการเลือกตั้งหรือฟ้องร้องข้อหาละเมิดคำมั่นสัญญาในการหาเสียง

ภายในรัฐบาลตัวแทนในปัจจุบันเครื่องมือการเลือกตั้งบางอย่างเช่นการลงประชามติการริเริ่มของประชาชนและการเรียกคืนการเลือกตั้งเรียกว่ารูปแบบของประชาธิปไตยทางตรง [181]อย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนประชาธิปไตยทางตรงบางคนโต้แย้งเรื่องการอภิปรายแบบตัวต่อตัวในท้องถิ่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบของรัฐบาลในขณะนี้ที่มีอยู่ในสวิส รัฐของAppenzell Innerrhodenและกลารุส , [182]เทศบาลกบฏ Zapatista อิสระ , [183]ชุมชนร่วมกับCIPO-RFM , [184]โบลิเวียเทศบาลเมืองFEJUVE , [185 ]และรัฐดิชเคอร์ดิสถานซีเรีย [186]

ตัวแทน

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยประชาชนเป็นตัวแทน ถ้าหัวของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแล้วมันจะเรียกว่าประชาธิปไตยสาธารณรัฐ [187]กลไกที่พบมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของผู้สมัครที่มีส่วนใหญ่หรือส่วนใหญ่ของคะแนน ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่มีระบบตัวแทน [182]

ผู้แทนอาจได้รับการเลือกตั้งหรือเป็นผู้แทนทางการทูตโดยเขตใดเขตหนึ่ง (หรือเขตเลือกตั้ง ) หรือเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งทั้งหมดผ่านระบบสัดส่วนโดยบางคนใช้การรวมกันของทั้งสอง บางประชาธิปไตยตัวแทนยังองค์ประกอบ incorporate ของประชาธิปไตยโดยตรงเช่นการทำประชามติ ลักษณะเฉพาะของประชาธิปไตยแบบตัวแทนคือในขณะที่ผู้แทนได้รับเลือกจากประชาชนเพื่อทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่พวกเขายังคงรักษาเสรีภาพในการใช้วิจารณญาณของตนเองว่าจะทำอย่างไรให้ดีที่สุด เหตุผลดังกล่าวทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน[188] [189]ชี้ให้เห็นความขัดแย้งของกลไกการเป็นตัวแทนกับประชาธิปไตย[190] [191]

รัฐสภา

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่รัฐบาลได้รับการแต่งตั้งหรือสามารถถูกปลดโดยผู้แทนซึ่งตรงข้ามกับ "การปกครองแบบประธานาธิบดี" ซึ่งประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลและได้รับการเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภารัฐบาลจะใช้อำนาจโดยการมอบหมายให้กระทรวงบริหารและอยู่ภายใต้การตรวจสอบตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างต่อเนื่องโดยรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติที่ได้รับเลือกจากประชาชน [192] [193] [194] [195]

ระบบรัฐสภามีสิทธิที่จะปลดนายกรัฐมนตรีเมื่อใดก็ได้ที่พวกเขารู้สึกว่าตนไม่ได้ทำงานตามความคาดหวังของฝ่ายนิติบัญญัติ สิ่งนี้ทำได้โดยการโหวตไม่ไว้วางใจซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติจะตัดสินใจว่าจะถอดนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งหรือไม่โดยเสียงข้างมากสนับสนุนให้ปลดออกจากตำแหน่ง [196]ในบางประเทศนายกรัฐมนตรียังสามารถเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งได้ทุกเมื่อที่เขาเลือกและโดยปกติแล้วนายกรัฐมนตรีจะจัดการเลือกตั้งเมื่อเขาหรือเธอรู้ว่าพวกเขาเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในการได้รับการเลือกตั้งใหม่ ได้รับการเลือกตั้ง. ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอื่น ๆ แทบจะไม่เคยมีการเลือกตั้งพิเศษใด ๆ เลยโดยจะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่ต้องการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสามัญครั้งต่อไป คุณลักษณะที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคือแนวคิดของ " ฝ่ายค้านที่ภักดี " สาระสำคัญของแนวคิดคือพรรคการเมืองใหญ่อันดับสอง (หรือแนวร่วม) ต่อต้านพรรคปกครอง (หรือแนวร่วม) ในขณะที่ยังคงภักดีต่อรัฐและหลักการประชาธิปไตย

ประธานาธิบดี

ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นระบบที่ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีผ่านการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม ประธานาธิบดีทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่ควบคุมอำนาจบริหารส่วนใหญ่ ประธานาธิบดีทำหน้าที่ตามวาระเฉพาะและต้องไม่เกินจำนวนเวลาดังกล่าว โดยทั่วไปการเลือกตั้งจะมีวันที่ที่แน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมโดยตรงในคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะแต่งตั้งสมาชิกคณะรัฐมนตรี [196]

ประธานาธิบดีไม่สามารถถูกถอดออกจากตำแหน่งได้โดยง่ายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ แต่เขาหรือเธอไม่สามารถถอดถอนสมาชิกของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างง่ายดายอีกต่อไป นี่เป็นการวัดการแบ่งแยกอำนาจบางอย่าง อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีและสมาชิกสภานิติบัญญัติอาจลงเอยด้วยการควบคุมของฝ่ายต่างๆที่แยกจากกันทำให้ฝ่ายหนึ่งสามารถปิดกั้นอีกฝ่ายหนึ่งและขัดขวางการดำเนินงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของรัฐ นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนอกทวีปอเมริกาแอฟริกาและเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [196]

ระบบกึ่งประธานาธิบดีคือระบบประชาธิปไตยที่รัฐบาลมีทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี อำนาจเฉพาะของนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ [196]

ไฮบริดหรือกึ่งโดยตรง

ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่บางกลุ่มที่มีลักษณะเป็นตัวแทนส่วนใหญ่ยังพึ่งพารูปแบบของการกระทำทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยโดยตรง ประชาธิปไตยเหล่านี้ซึ่งรวมองค์ประกอบของตัวแทนประชาธิปไตยและความเป็นประชาธิปไตยโดยตรงที่เรียกว่าประชาธิปไตยไฮบริด , [197] ประชาธิปไตยกึ่งโดยตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์และบางรัฐของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการใช้ประชามติและการริเริ่มบ่อยครั้ง

สมาพันธ์สวิสเป็นประชาธิปไตยกึ่งโดยตรง [182]ในระดับชาติประชาชนสามารถเสนอการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ( ความคิดริเริ่มที่นิยมของรัฐบาลกลาง ) หรือขอประชามติจะจัดขึ้นในกฎหมายใด ๆ โหวตจากรัฐสภา [182]ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ประชาชนชาวสวิสลงคะแนนเสียง 31 ครั้งเพื่อตอบคำถาม 103 คำถาม (ในช่วงเวลาเดียวกันประชาชนชาวฝรั่งเศสมีส่วนร่วมในการลงประชามติเพียงสองครั้ง) [182]แม้ว่าในช่วง 120 ปีที่ผ่านมาจะมีการลงประชามติน้อยกว่า 250 โครงการ ประชาชนมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมโดยอนุมัติเพียง 10% ของความคิดริเริ่มที่วางไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้พวกเขามักเลือกใช้เวอร์ชันของการริเริ่มที่เขียนขึ้นใหม่โดยรัฐบาล [ ต้องการอ้างอิง ]

ตัวอย่างเช่นการใช้ประชามติอย่างกว้างขวางในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯซึ่งเป็นรัฐที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า 20 ล้านคน [198]

ในนิวอิงแลนด์ , การประชุมเมืองมักจะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทในการจัดการของรัฐบาลท้องถิ่น สิ่งนี้ก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองแบบผสมโดยมีประชาธิปไตยทางตรงในท้องถิ่นและรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของรัฐ ตัวอย่างเช่นเมืองเวอร์มอนต์ส่วนใหญ่จัดการประชุมประจำปีในเดือนมีนาคมซึ่งมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของเมืองงบประมาณของเมืองและโรงเรียนจะได้รับการโหวตและประชาชนมีโอกาสที่จะพูดและรับฟังเรื่องทางการเมือง [199]

ตัวแปร

ระบอบรัฐธรรมนูญ

สมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบ ธ ที่ 2ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ

หลายประเทศเช่นสหราชอาณาจักร , สเปนที่เนเธอร์แลนด์ , เบลเยียม , ประเทศสแกนดิเนเวียน , ไทย , ญี่ปุ่นและภูฏานหันพระมหากษัตริย์ที่มีประสิทธิภาพในพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญที่มีอยู่อย่าง จำกัด หรือมักจะค่อยๆบทบาทเพียงสัญลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่นในรัฐบรรพบุรุษไปยังสหราชอาณาจักร , ระบอบรัฐธรรมนูญเริ่มโผล่ออกมาและยังคงต่อเนื่องนับตั้งแต่การปฏิวัติของ 1688 และทางเดินของบิลสิทธิ 1689 [22] [75]

ในประเทศอื่น ๆ สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกยกเลิกไปพร้อมกับระบบชนชั้นสูง (ในขณะที่ฝรั่งเศส , จีน , รัสเซีย , เยอรมนี , ออสเตรีย , ฮังการี , อิตาลี , กรีซและอียิปต์ ) ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งจะมีหรือไม่มีอำนาจสำคัญก็ได้กลายเป็นประมุขแห่งรัฐในประเทศเหล่านี้

สภาชั้นสูงของสภานิติบัญญัติซึ่งมักมีตลอดชีวิตหรือการดำรงตำแหน่งทางพันธุกรรมเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศ เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้มีอำนาจ จำกัด (เช่นเดียวกับสภาขุนนางของอังกฤษ) หรืออื่น ๆ ก็กลายเป็นเรื่องเลือกและยังคงมีอำนาจ (เช่นเดียวกับวุฒิสภาออสเตรเลีย )

สาธารณรัฐ

คำว่าสาธารณรัฐมีความหมายที่แตกต่างกันมากมาย แต่ในปัจจุบันมักหมายถึงระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่มีประมุขแห่งรัฐที่มาจากการเลือกตั้งเช่นประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งในระยะที่ จำกัด ตรงกันข้ามกับรัฐที่มีพระมหากษัตริย์ตามพันธุกรรมเป็นประมุขแม้ว่า รัฐเหล่านี้ยังเป็นระบอบประชาธิปไตยตัวแทนที่มีเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหัวหน้ารัฐบาลเช่นนายกรัฐมนตรี [200]

บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งของสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยยกย่องและมักจะวิพากษ์วิจารณ์ระบอบประชาธิปไตยซึ่งในเวลาที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะตรงประชาธิปไตยโดยเฉพาะค่าเฉลี่ยมักจะไม่มีการป้องกันของรัฐธรรมนูญพระชนม์สิทธิขั้นพื้นฐานนั้น James Madisonแย้งโดยเฉพาะในThe Federalist No. 10ว่าสิ่งที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยโดยตรงแตกต่างจากสาธารณรัฐคืออดีตอ่อนแอลงเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากผลกระทบของฝ่ายในขณะที่สาธารณรัฐจะเข้มแข็งขึ้นได้ ใหญ่ขึ้นและต่อสู้กับฝ่ายต่างๆด้วยโครงสร้างที่ดี

สิ่งที่สำคัญต่อค่านิยมของชาวอเมริกันจอห์นอดัมส์ยืนยัน[201]คือรัฐบาล "ผูกพันตามกฎหมายตายตัวซึ่งประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการสร้างและมีสิทธิที่จะปกป้อง" ขณะที่เบนจามินแฟรงคลินกำลังจะออกจากการเขียนรัฐธรรมนูญของสหรัฐอลิซาเบ ธ วิลลิงพาวเวล[202]ถามเขาว่า "ดีหมอเราได้อะไร - สาธารณรัฐหรือสถาบันพระมหากษัตริย์?" เขาตอบว่า "สาธารณรัฐ - ถ้าคุณสามารถรักษามันไว้ได้" [203]

เสรีประชาธิปไตย

ระบอบเสรีประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยแบบตัวแทนซึ่งความสามารถของผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งในการใช้อำนาจตัดสินใจอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐและได้รับการกลั่นกรองโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและซึ่ง วางข้อ จำกัด เกี่ยวกับผู้นำและขอบเขตที่เจตจำนงของคนส่วนใหญ่สามารถใช้กับสิทธิของชนกลุ่มน้อยได้ (ดูสิทธิเสรีภาพ )

ในระบอบเสรีประชาธิปไตยมีความเป็นไปได้ที่การตัดสินใจขนาดใหญ่บางอย่างจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของแต่ละบุคคลจำนวนมากซึ่งประชาชนมีอิสระที่จะทำ กล่าวอีกนัยหนึ่งประชาชนสามารถ "ลงคะแนนด้วยเท้า" หรือ "ลงคะแนนด้วยเงินดอลลาร์" ซึ่งส่งผลให้เกิดรัฐบาลโดยมวลชนที่ไม่เป็นทางการที่มี "อำนาจ" มากมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่เป็นทางการในที่อื่น ๆ

สังคมนิยม

ความคิดแบบสังคมนิยมมีมุมมองที่แตกต่างกันหลายประการเกี่ยวกับประชาธิปไตย สังคมประชาธิปไตย , สังคมนิยมประชาธิปไตยและการปกครองแบบเผด็จการของชนชั้นแรงงาน (โดยปกติจะใช้สิทธิผ่านโซเวียตประชาธิปไตย ) เป็นตัวอย่างบางส่วน สังคมประชาธิปไตยจำนวนมากและพรรคสังคมประชาธิปไตยเชื่อว่าในรูปแบบของการมีส่วนร่วม , อุตสาหกรรม , เศรษฐกิจและ / หรือสถานที่ทำงานประชาธิปไตยร่วมกับตัวแทนประชาธิปไตย

ภายในลัทธิมาร์กซิสต์ออร์ทอดอกซ์มีความเป็นปรปักษ์กับสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า "เสรีประชาธิปไตย" ซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนื่องจากมีลักษณะรวมศูนย์บ่อยครั้ง เพราะความปรารถนาดั้งเดิม Marxists' เพื่อกำจัดอภิสิทธิ์ทางการเมืองที่พวกเขาเห็นในระบบทุนนิยมMarxists , Leninistsและโทรท์สเกียเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยดำเนินการผ่านระบบของcommunes (ซึ่งบางครั้งเรียกว่าโซเวียต ) ในที่สุดระบบนี้ก็แสดงตัวว่าเป็นประชาธิปไตยแบบสภาและเริ่มต้นด้วยประชาธิปไตยในที่ทำงาน

ประชาธิปไตยไม่สามารถประกอบด้วยการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวซึ่งมักจะเป็นเรื่องสมมติและจัดการโดยเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยและนักการเมืองมืออาชีพ

-  เชเกวาราสุนทรพจน์อุรุกวัย 2504 [204]

อนาธิปไตย

อนาธิปไตยจะแยกในโดเมนนี้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นกฎ tyrannic หรือไม่ สำหรับนักอนาธิปไตยหลายคนรูปแบบเดียวของประชาธิปไตยที่ยอมรับได้คือประชาธิปไตยทางตรง Pierre-Joseph Proudhonแย้งว่ารูปแบบเดียวของประชาธิปไตยทางตรงที่ยอมรับได้คือรูปแบบที่ยอมรับได้ว่าการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีผลผูกพันกับคนส่วนน้อยแม้ว่าจะเป็นเอกฉันท์ก็ตาม [205]อย่างไรก็ตามเมอร์เรย์บุ๊กชินซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ วิพากษ์วิจารณ์นักอนาธิปไตยปัจเจกนิยมที่ต่อต้านประชาธิปไตย[206]และกล่าวว่า "การปกครองส่วนใหญ่" สอดคล้องกับอนาธิปไตย [207]

ผู้ต่อต้านคอมมิวนิสต์บางคนต่อต้านลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยทางตรงโดยรู้สึกว่าสามารถขัดขวางเสรีภาพของแต่ละบุคคลและเลือกที่จะสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยแบบฉันทามติที่ไม่ใช่หลักซึ่งคล้ายกับจุดยืนของพราวทอนในเรื่องประชาธิปไตยทางตรง [208] เฮนรีเดวิด ธ อโรผู้ซึ่งไม่ได้ระบุตัวเองว่าเป็นอนาธิปไตย แต่เป็นที่ถกเถียงกันเรื่อง "รัฐบาลที่ดีกว่า" [209]และอ้างว่าเป็นแรงบันดาลใจจากนักอนาธิปไตยบางคนแย้งว่าประชาชนไม่ควรอยู่ในตำแหน่งปกครองผู้อื่นหรือ ถูกปกครองเมื่อไม่ได้รับความยินยอม

การเรียงลำดับ

บางครั้งเรียกว่า "ประชาธิปไตยที่ไม่มีการเลือกตั้ง" การเรียงลำดับจะเลือกผู้มีอำนาจตัดสินใจผ่านกระบวนการสุ่ม เจตนาคือผู้ที่ได้รับเลือกจะเป็นตัวแทนของความคิดเห็นและผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและมีความยุติธรรมและเป็นกลางมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง เทคนิคที่อยู่ในการใช้อย่างแพร่หลายในกรุงเอเธนส์ประชาธิปไตยและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาฟลอเรนซ์[210]และยังคงใช้ในปัจจุบันคัดเลือกคณะลูกขุน

Consociational

ระบอบประชาธิปไตยแบบสมานฉันท์อนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียงข้างมากพร้อมกันในการเลือกตั้งแบบชาติพันธุ์วิทยา - ศาสนาสองกลุ่มขึ้นไปและจะมีการบังคับใช้นโยบายก็ต่อเมื่อพวกเขาได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่จากทั้งสองหรือทั้งหมด

ฉันทามติประชาธิปไตย

ในทางตรงกันข้ามประชาธิปไตยที่เป็นเอกฉันท์จะไม่แยกจากกัน แต่การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับแนวทางหลายทางเลือกและนโยบายจะถูกบังคับใช้หากพวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงด้วยวาจาอย่างเดียวหรือผ่านการลงคะแนนฉันทามติ - การลงคะแนนความชอบแบบหลายตัวเลือก หากเกณฑ์การสนับสนุนอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอชนกลุ่มน้อยก็จะได้รับการปกป้องโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้การลงคะแนนใด ๆ จะทำให้ตาบอดสีได้

Supranational

การลงคะแนนเสียงข้างมากที่ผ่านการรับรองได้รับการออกแบบโดยสนธิสัญญาโรมเพื่อเป็นวิธีการหลักในการตัดสินใจในสภารัฐมนตรียุโรป ระบบนี้จะจัดสรรคะแนนเสียงให้กับรัฐสมาชิกตามจำนวนประชากรของพวกเขา แต่ให้น้ำหนักกับรัฐที่เล็กกว่ามาก สิ่งนี้อาจถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน แต่ผู้แทนของสภาอาจได้รับการแต่งตั้งแทนที่จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

รวม

ประชาธิปไตยแบบรวมเป็นทฤษฎีทางการเมืองและโครงการทางการเมืองที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาธิปไตยทางตรงในทุกด้านของชีวิตทางสังคม: ประชาธิปไตยทางการเมืองในรูปแบบของการชุมนุมแบบตัวต่อตัวซึ่งเป็นแบบสหพันธ์ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจไร้รัฐไร้เงินและตลาดประชาธิปไตยใน ขอบเขตทางสังคม ได้แก่การจัดการตนเองในสถานที่ทำงานและการศึกษาและประชาธิปไตยในระบบนิเวศซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรวมสังคมและธรรมชาติอีกครั้ง โครงการทฤษฎีของระบอบประชาธิปไตยรวมโผล่ออกมาจากการทำงานของนักปรัชญาการเมืองTakis Fotopoulosใน "ต่อ Inclusive ประชาธิปไตย" และได้รับการพัฒนาต่อไปในวารสารประชาธิปไตยและธรรมชาติและทายาทของวารสารนานาชาติ Inclusive ประชาธิปไตย

หน่วยพื้นฐานของการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยแบบรวมคือการชุมนุมแบบ demotic นั่นคือการชุมนุมของการสาธิตร่างกายของพลเมืองในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดซึ่งอาจรวมถึงเมืองและหมู่บ้านโดยรอบหรือแม้แต่ละแวกใกล้เคียงของเมืองใหญ่ ระบอบประชาธิปไตยแบบรวมในปัจจุบันสามารถอยู่ในรูปแบบของประชาธิปไตยแบบสหพันธ์ที่ตั้งอยู่บนเครือข่ายของสภาบริหารซึ่งสมาชิกหรือผู้ได้รับมอบหมายได้รับการเลือกตั้งจากสภาประชาธิปไตยแบบตัวต่อตัวที่เป็นที่นิยมในกลุ่มประชาธิปไตยต่างๆ ดังนั้นบทบาทของพวกเขาคือการบริหารและการปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่ใช่หนึ่งในการกำหนดนโยบายเหมือนตัวแทนในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน

ร่างกายของพลเมืองได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ แต่เป็นร่างกายของพลเมืองที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสูงสุด ผู้มีอำนาจสามารถมอบหมายให้ส่วนหนึ่งของร่างกายพลเมืองเพื่อทำหน้าที่เฉพาะเช่นทำหน้าที่เป็นสมาชิกของศาลที่ได้รับความนิยมหรือของสภาระดับภูมิภาคและภาครัฐ โดยหลักการแล้วคณะผู้แทนดังกล่าวจัดทำขึ้นทีละล็อตบนพื้นฐานการหมุนเวียนและร่างกายของพลเมืองจะเรียกคืนได้เสมอ ผู้ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานระดับภูมิภาคและภาครัฐควรมีอำนาจเฉพาะ

การเมืองแบบมีส่วนร่วม

Parpolityหรือมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบทฤษฎีของระบอบประชาธิปไตยที่ถูกปกครองโดยซ้อนสภาโครงสร้าง ปรัชญาแนวทางคือบุคคลควรมีอำนาจในการตัดสินใจตามสัดส่วนที่พวกเขาได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ สภาท้องถิ่นที่มีประชาชน 25–50 คนเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาเท่านั้นและสภาเหล่านี้จะส่งผู้แทนไปยังสภาระดับสูงที่เป็นอิสระอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชากรที่ได้รับผลกระทบจากสภานั้นเท่านั้น

ศาลของสภาประชาชนที่ได้รับการสุ่มเลือกทำหน้าที่ตรวจสอบการกดขี่ของเสียงข้างมากและกำหนดว่าหน่วยงานใดจะลงคะแนนเสียงในประเด็นใด ผู้ได้รับมอบหมายอาจลงคะแนนแตกต่างจากที่สภาผู้ส่งอาจต้องการ แต่ได้รับคำสั่งให้สื่อสารความปรารถนาของสภาผู้ส่งของพวกเขา ผู้ได้รับมอบหมายสามารถเรียกคืนได้ตลอดเวลา การลงประชามติสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยการลงคะแนนเสียงของสภาระดับล่างส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเป็นการลงประชามติเนื่องจากอาจเป็นการเสียเวลา parpolity จะหมายถึงการทำงานควบคู่กับระบบเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม

ความเป็นสากล

ระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกหรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยระดับโลกหรือสหพันธ์โลกเป็นระบบการเมืองที่มีการนำประชาธิปไตยไปใช้ในระดับโลกไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทน เหตุผลที่สำคัญสำหรับระบบประเภทนี้คือการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติหรือระดับภูมิภาคมักส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งซึ่งตามนิยามแล้วไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ในทางตรงกันข้ามในระบอบประชาธิปไตยสากลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจก็มีคำพูดเช่นกัน [211]

ตามที่ผู้สนับสนุนกล่าวความพยายามใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาระดับโลกถือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหากไม่มีประชาธิปไตยแบบสากลบางรูปแบบ หลักการทั่วไปของประชาธิปไตยสากลคือการขยายค่านิยมและบรรทัดฐานของประชาธิปไตยบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งหลักนิติธรรม การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง และความเท่าเทียมกันในหมู่พลเมืองเกินขอบเขตของรัฐ ในการดำเนินการอย่างเต็มที่จะต้องมีการปฏิรูปองค์กรระหว่างประเทศที่มีอยู่เช่นองค์การสหประชาชาติรวมถึงการสร้างสถาบันใหม่ ๆ เช่นรัฐสภาโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มการควบคุมของประชาชนและความรับผิดชอบในการเมืองระหว่างประเทศ

Cosmopolitan ประชาธิปไตยได้รับการส่งเสริมในหมู่คนอื่น ๆ โดยนักฟิสิกส์ Albert Einstein, [212]นักเขียนเคิร์ตวอนเนเกิตคอลัมนิจอร์จเบียตและอาจารย์เดวิดเฮลด์และแดเนียลอาร์คิบูกี [213]การสร้างศาลอาญาระหว่างประเทศในปี 2546 ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญของผู้สนับสนุนประชาธิปไตยสากลประเภทนี้

สร้างสรรค์ประชาธิปไตย

สร้างสรรค์ประชาธิปไตยสนับสนุนโดยนักปรัชญาชาวอเมริกันจอห์นดิวอี้ แนวคิดหลักเกี่ยวกับ Creative Democracy คือประชาธิปไตยส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถของปัจเจกบุคคลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคม ดิวอี้ระบุว่าประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตในงานของเขาเรื่อง "Creative Democracy: The Task Before Us" [214]และประสบการณ์ที่สร้างขึ้นจากศรัทธาในธรรมชาติของมนุษย์ศรัทธาในตัวมนุษย์และศรัทธาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ประชาธิปไตยในมุมมองของดิวอี้เป็นอุดมคติทางศีลธรรมที่ต้องอาศัยความพยายามและการทำงานของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่แนวคิดเชิงสถาบันที่มีอยู่นอกตัวเรา "ภารกิจของประชาธิปไตย" ดิวอี้สรุป "ตลอดไปคือการสร้างประสบการณ์ที่เป็นอิสระและมีมนุษยธรรมมากขึ้นซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมกันและทุกคนมีส่วนร่วม"

ประชาธิปไตยแบบชี้นำ

ประชาธิปไตยแบบชี้นำเป็นรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยที่รวมเอาการเลือกตั้งที่ได้รับความนิยมเป็นประจำ แต่มักจะ "ชี้นำ" ทางเลือกที่เสนอให้กับเขตเลือกตั้งอย่างรอบคอบในลักษณะที่อาจลดความสามารถของเขตเลือกตั้งในการกำหนดประเภทของรัฐบาลที่ใช้อำนาจเหนือพวกเขาอย่างแท้จริง โดยทั่วไประบอบประชาธิปไตยดังกล่าวจะมีอำนาจส่วนกลางเพียงหน่วยเดียวซึ่งมักไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างมีความหมายจากหน่วยงานของรัฐอื่นใด ประชาธิปไตยแบบรัสเซียมักถูกเรียกว่า "ประชาธิปไตยแบบมีแนวทาง" [215]นักการเมืองรัสเซียเรียกรัฐบาลของตนว่ามีศูนย์กลางอำนาจ / อำนาจเพียงแห่งเดียวเมื่อเทียบกับระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบอื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่มักจะพยายามรวมแหล่งอำนาจที่แข่งขันกันตามธรรมชาติสองแห่งขึ้นไปภายในรัฐบาลเดียวกัน [216]

นอกเหนือจากพื้นที่สาธารณะแล้วหลักการและกลไกประชาธิปไตยที่คล้ายคลึงกันในการลงคะแนนเสียงและการเป็นตัวแทนยังถูกใช้เพื่อควบคุมกลุ่มประเภทอื่น ๆ หลายองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐตัดสินใจนโยบายและความเป็นผู้นำโดยการออกเสียงลงคะแนน สหภาพแรงงานและสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย บริษัทจะถูกควบคุมโดยผู้ถือหุ้นในหลักการของหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง -sometimes เสริมด้วยระบอบประชาธิปไตยในสถานที่ทำงาน Amitai Etzioniได้ตั้งสมมติฐานว่าระบบฟิวส์องค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตยที่มีกฎหมายอิสลามเรียกว่าislamocracy [217] [ ต้องการอ้างอิง ]

มีการอ้างเหตุผลหลายประการสำหรับประชาธิปไตย

ความถูกต้องตามกฎหมาย

ทฤษฎีสัญญาทางสังคมระบุว่าถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ปกครองคือการเลือกตั้งและการตัดสินใจทางการเมืองจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทั่วไป

การตัดสินใจที่ดีขึ้น

ทฤษฎีบทของคณะลูกขุน Condorcetเป็นข้อพิสูจน์เชิงตรรกะว่าหากผู้มีอำนาจตัดสินใจแต่ละคนมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องดีกว่าการมีผู้มีอำนาจตัดสินใจจำนวนมากที่สุดเช่นระบอบประชาธิปไตยจะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการถกเถียงกันโดยทฤษฎีของภูมิปัญญาของฝูงชน

สันติประชาธิปไตย

ทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตยอ้างว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมไม่ทำสงครามกันเอง

ความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

ในทำไมสหประชาชาติล้มเหลว , Daron Acemogluและเจมส์โรบินสันยืนยันว่าระบอบประชาธิปไตยมีมากขึ้นประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจเพราะระบบการเมืองประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะตลาดขีด จำกัด และโปรดปรานการผูกขาดที่ค่าใช้จ่ายของการทำลายความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอย่างต่อเนื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทฤษฎีบทของลูกศร

ทฤษฎีบทความเป็นไปไม่ได้ของ Arrowชี้ให้เห็นว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ต่อเนื่องกันอย่างมีเหตุผล นี่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตยที่ขัดแย้งกันโดยเนื้อแท้กล่าวคือเกณฑ์ "ความเป็นธรรม" ทั้งสามนี้:

 • หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนชอบ X ทางเลือกอื่นมากกว่า Y ทางเลือกกลุ่มนั้นจะชอบ X มากกว่า Y
 • หากความชอบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนระหว่าง X และ Y ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความชอบของกลุ่มระหว่าง X และ Y ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน (แม้ว่าความชอบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งระหว่างคู่อื่น ๆ เช่น X และ Z, Y และ Z หรือ Z และ W จะเปลี่ยนไปก็ตาม)
 • ไม่มี "เผด็จการ": ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียงคนเดียวที่มีอำนาจในการกำหนดความชอบของกลุ่มเสมอไป
การประท้วง

มันก็มักจะแสดงออกในทางที่ไม่คณิตศาสตร์มีคำสั่งเช่นไม่มีวิธีการลงคะแนนเป็นธรรม , ทุกวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการจัดอันดับเป็นข้อบกพร่องหรือวิธีการเดียวที่มีสิทธิออกเสียงที่ไม่ได้มีข้อบกพร่องคือการปกครองแบบเผด็จการ [218]

อย่างไรก็ตามสถานที่ที่เป็นทางการของ Arrow ถือได้ว่าเข้มงวดเกินไปและด้วยความอ่อนแอที่สมเหตุสมผลความไม่ต่อเนื่องทางตรรกะของประชาธิปไตยจึงดูไม่สำคัญเท่าไหร่ [2]

ความไร้ประสิทธิภาพ

นักเศรษฐศาสตร์บางคนวิพากษ์วิจารณ์ประสิทธิภาพของระบอบประชาธิปไตยโดยอ้างถึงหลักฐานของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไร้เหตุผลหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ตัดสินใจโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลอย่างแท้จริง ข้อโต้แย้งอีกประการหนึ่งคือประชาธิปไตยทำให้กระบวนการทำงานช้าลงเนื่องจากจำนวนข้อมูลและการมีส่วนร่วมที่จำเป็นเพื่อที่จะดำเนินการตัดสินใจต่อไป ตัวอย่างทั่วไปที่มักจะอ้างเพื่อยืนยันประเด็นนี้คือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงโดยจีน (ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย) เมื่อเทียบกับอินเดีย (ประเทศที่เป็นประชาธิปไตย) ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าการขาดการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่างๆเช่นจีนทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เกิดขึ้น [219]

ในทางกลับกันโสกราตีสเชื่อว่าประชาธิปไตยที่ปราศจากมวลชนที่มีการศึกษา (การศึกษาในแง่กว้างของการมีความรู้และความรับผิดชอบ) จะทำให้ประชานิยมเป็นเกณฑ์ในการเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นและไม่มีความสามารถ ในที่สุดสิ่งนี้จะนำไปสู่ความพินาศของชาติ นี่คือคำกล่าวของเพลโตในเล่ม 10 ของ The Republic ในบทสนทนาของโสกราตีสกับอาดิมันทัส [220]โสกราตีสมีความเห็นว่าสิทธิในการลงคะแนนเสียงจะต้องไม่เป็นสิทธิตามอำเภอใจ (เช่นโดยกำเนิดหรือเป็นพลเมือง) แต่จะต้องมอบให้เฉพาะกับคนที่คิดว่ามีทางเลือกเพียงพอเท่านั้น

นิยมใช้เป็นซุ้ม

นักคิดชาวอิตาลีในศตวรรษที่ 20 Vilfredo ParetoและGaetano Mosca (โดยอิสระ) โต้แย้งว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องลวงตาและทำหน้าที่เพียงปกปิดความเป็นจริงของการปกครองแบบชนชั้นสูงเท่านั้น อันที่จริงพวกเขาโต้แย้งว่าคณาธิปไตยชนชั้นสูงเป็นกฎที่ไม่สามารถหักล้างได้ของธรรมชาติของมนุษย์อันเนื่องมาจากความไม่แยแสและการแบ่งกลุ่มมวลชน (ซึ่งตรงข้ามกับการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มและความสามัคคีของชนชั้นสูง) และสถาบันประชาธิปไตยจะไม่ทำอะไรมากไปกว่าการเปลี่ยนแปลง การใช้อำนาจจากการกดขี่ไปสู่การจัดการ [221] ดังที่Louis Brandeisเคยกล่าวไว้ว่า "เราอาจมีประชาธิปไตยหรือเราอาจมีความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในมือของคนไม่กี่คน แต่เราไม่มีทั้งสองอย่าง" [ ต้องการชี้แจง ] [222] อิโวมอสลีย์นักเขียนชาวอังกฤษหลานชายของเสื้อดำออสวอลด์มอสลีย์อธิบายไว้ในIn the Name of the People: Pseudo-Democracy and the Spoiling of Our Worldว่าอย่างไรและทำไมรูปแบบการปกครองแบบเลือกตั้งในปัจจุบันจึงผิดสัญญา [223]การศึกษาที่นำโดยศาสตราจารย์ Martin Gilens จากการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ 1,779 ข้อสรุปว่า "ชนชั้นนำและกลุ่มที่เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ทางธุรกิจมีผลกระทบอย่างเป็นอิสระต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯในขณะที่ประชาชนโดยเฉลี่ยและกลุ่มผลประโยชน์ที่มีฐานมวลชนมีอิทธิพลอิสระเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย .” [224]

กฎม็อบ

The Republicของเพลโตนำเสนอมุมมองเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยผ่านคำบรรยายของโสกราตีส “ ประชาธิปไตยซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่มีเสน่ห์เต็มไปด้วยความหลากหลายและไร้ระเบียบ [225]ในงานของเขาเพลโตแสดงรายการรัฐบาล 5 รูปแบบจากดีที่สุดไปหาเลวที่สุด โดยสมมติว่าสาธารณรัฐมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ความคิดทางการเมืองในเอเธนส์อย่างจริงจังเพลโตระบุว่ามีเพียงคัลลิโพลิสซึ่งเป็นชนชั้นสูงที่นำโดยกษัตริย์นักปรัชญาที่ไม่เต็มใจ (ผู้ชายที่ฉลาดที่สุด) เท่านั้นที่เป็นเพียงรูปแบบการปกครอง [226]

เจมส์เมดิสันวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปไตยทางตรง (ซึ่งเขาเรียกกันง่ายๆว่า "ประชาธิปไตย") ในสหพันธรัฐหมายเลข 10โดยอ้างว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนซึ่งเขาอธิบายโดยใช้คำว่า "สาธารณรัฐ" - เป็นรูปแบบการปกครองที่ดีกว่าโดยกล่าวว่า: "... ประชาธิปไตยเคยเป็นภาพแห่งความปั่นป่วนและการทะเลาะวิวาทเคยถูกพบว่าไม่เข้ากันกับความมั่นคงส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินและโดยทั่วไปแล้วชีวิตของพวกเขาจะสั้นพอ ๆ กับความรุนแรงในการเสียชีวิต " Madison เสนอว่าสาธารณรัฐนั้นเหนือกว่าระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากสาธารณรัฐได้รับการปกป้องจากการกดขี่ข่มเหงของคนส่วนใหญ่โดยระบุไว้ในFederalist No. 10 : "ข้อได้เปรียบเดียวกันกับที่สาธารณรัฐมีต่อระบอบประชาธิปไตยในการควบคุมผลกระทบของฝ่ายต่างๆ สาธารณรัฐเล็ก ๆ ".

ความไม่มั่นคงทางการเมือง

เมื่อไม่นานมานี้ประชาธิปไตยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเพียงพอ เนื่องจากรัฐบาลมักได้รับการเลือกตั้งทั้งในและนอกประเทศจึงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในนโยบายของประเทศประชาธิปไตยทั้งในและต่างประเทศ แม้ว่าพรรคการเมืองจะรักษาอำนาจไว้การประท้วงที่อื้อฉาวพาดหัวข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากสื่อที่ได้รับความนิยมมักเพียงพอที่จะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างกะทันหันและไม่คาดคิด การเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้งเกี่ยวกับธุรกิจและการย้ายถิ่นฐานมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการลงทุนและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงเสนอความคิดที่ว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ [227]

กลุ่มพันธมิตรที่ฉวยโอกาสนี้ไม่เพียง แต่มีความบกพร่องในการต้องรองรับกลุ่มที่ต่อต้านอุดมการณ์มากเกินไปเท่านั้น แต่โดยปกติแล้วจะมีอายุสั้นเนื่องจากความไม่สมดุลที่รับรู้หรือเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติต่อพันธมิตรในแนวร่วมหรือการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำในกลุ่มพันธมิตรด้วยกันเองสามารถทำได้ ส่งผลให้พันธมิตรถอนการสนับสนุนจากรัฐบาลได้อย่างง่ายดาย

สื่อที่มีอคติถูกกล่าวหาว่าก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลให้เกิดการขัดขวางประชาธิปไตยมากกว่าการส่งเสริม [228]

การเลือกตั้งที่ฉ้อโกง

ในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดำรงตำแหน่งในการจัดการเลือกตั้งที่ยุติธรรม การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งที่ทำการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่ง 2.5 เท่าตราบเท่าที่ผู้ที่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งที่ยุติธรรม [229] พบว่าประชาธิปไตยในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงน้อยกว่า แต่ในประเทศที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่ตรงกันข้าม [229]การประพฤติมิชอบจากการเลือกตั้งมีแนวโน้มมากขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำประชากรจำนวนน้อยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลของสถาบัน ประเทศย่อยซาฮารารวมถึงอัฟกานิสถานล้วนมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในประเภทดังกล่าว [229]

รัฐบาลที่มีการเลือกตั้งบ่อยครั้งมักจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่มั่นคงกว่าอย่างมีนัยสำคัญมากกว่ารัฐบาลที่มีการเลือกตั้งไม่บ่อยนัก อย่างไรก็ตามแนวโน้มนี้ใช้ไม่ได้กับรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งโดยทุจริต [229]

ฝ่ายค้าน

ประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันมักเผชิญกับการต่อต้านจากรัฐบาลที่มีอยู่ก่อนหน้านี้และหลายครั้งก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากชนชั้นนำในสังคม การดำเนินงานของรัฐบาลประชาธิปไตยภายในรัฐไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยทั่วไปแล้วจะนำเกี่ยวกับการปฏิวัติประชาธิปไตย

แบนเนอร์ในฮ่องกงขอประชาธิปไตยสิงหาคม 2019

นักปรัชญาและนักวิจัยหลายคนได้สรุปปัจจัยทางประวัติศาสตร์และสังคมที่เห็นว่าสนับสนุนวิวัฒนาการของประชาธิปไตย

นักวิจารณ์คนอื่น ๆ ได้กล่าวถึงอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจ [230]ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโรนัลด์อิงเกิลฮาร์ตชี้ให้เห็นว่ามาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วสมัยใหม่สามารถโน้มน้าวผู้คนว่าพวกเขาสามารถเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งจะนำไปสู่การเน้นที่ค่านิยมในการแสดงออกซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประชาธิปไตย [231] [232]

Douglas M. Gibler และ Andrew Owsiak ในการศึกษาของพวกเขาถกเถียงกันเกี่ยวกับความสำคัญของสันติภาพและพรมแดนที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตย มักมีการสันนิษฐานว่าประชาธิปไตยทำให้เกิดสันติภาพแต่การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าในอดีตความสงบสุขมีมาก่อนการสร้างประชาธิปไตยเกือบตลอดเวลา [233]

แครอลควิกลีย์สรุปว่าลักษณะของอาวุธเป็นตัวทำนายหลักของประชาธิปไตย: [234] [235]ประชาธิปไตย - สถานการณ์นี้ - มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออาวุธที่ดีที่สุดที่มีอยู่นั้นง่ายสำหรับแต่ละคนที่จะได้รับและใช้ [236]ในช่วงปี 1800 ปืนเป็นอาวุธประจำตัวที่ดีที่สุดและในสหรัฐอเมริกา (ในนามที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้ว) เกือบทุกคนสามารถซื้อปืนได้และเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ค่อนข้างง่าย รัฐบาลไม่สามารถทำอะไรได้ดีไปกว่านี้มันกลายเป็นยุคของกองทัพจำนวนมากของทหารพลเมืองที่มีปืน [236]ในทำนองเดียวกัน Periclean กรีซเป็นยุคของทหารพลเมืองและประชาธิปไตย [237]

ทฤษฎีอื่น ๆ เน้นถึงความเกี่ยวข้องของการศึกษาและทุนมนุษย์ - และภายในความสามารถทางปัญญาเพื่อเพิ่มความอดทนความมีเหตุมีผลการรู้หนังสือทางการเมืองและการมีส่วนร่วม ผลกระทบสองประการของการศึกษาและความสามารถในการรับรู้มีความโดดเด่น: [238] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบ ] [239] [240]

 • ผลทางปัญญา (ความสามารถในการเลือกอย่างมีเหตุผลการประมวลผลข้อมูลที่ดีขึ้น)
 • ผลทางจริยธรรม (การสนับสนุนค่านิยมประชาธิปไตยเสรีภาพสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ) ซึ่งขึ้นอยู่กับสติปัญญา

หลักฐานที่สอดคล้องกับทฤษฎีทั่วไปว่าเหตุใดประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้นและยั่งยืนนั้นยากที่จะเกิดขึ้น การวิเคราะห์ทางสถิติได้ท้าทายทฤษฎีความทันสมัยโดยแสดงให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้สำหรับการอ้างว่าประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศต่างๆร่ำรวยขึ้นมีการศึกษามากขึ้นหรือไม่เท่าเทียมกัน [241]ในความเป็นจริงหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการศึกษาไม่อาจนำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำให้เป็นประชาธิปไตยตามที่ทฤษฎีความทันสมัยเสนอแนะ: ในอดีตประเทศส่วนใหญ่เข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาได้ดีก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตย [36]แทนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในบางสถานการณ์ระบบการศึกษาอาจใช้ระบบการศึกษาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแทนเพื่อปลูกฝังอาสาสมัครของตนและเสริมสร้างอำนาจของตน [36]

ความเชื่อมโยงที่สันนิษฐานระหว่างการศึกษาและการเติบโตทางเศรษฐกิจถูกเรียกให้เป็นคำถามเมื่อวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ ในประเทศต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างการบรรลุการศึกษาและคะแนนการทดสอบทางคณิตศาสตร์นั้นอ่อนแอมาก (.07) ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอในทำนองเดียวกันมีอยู่ระหว่างค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนและความสามารถทางคณิตศาสตร์ (.26) นอกจากนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังชี้ให้เห็นว่าทุนมนุษย์โดยเฉลี่ย (วัดโดยใช้อัตราการรู้หนังสือ) ของคนจำนวนมากไม่ได้อธิบายถึงการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมในฝรั่งเศสระหว่างปี 1750–1850 แม้จะมีข้อโต้แย้งในทางตรงกันข้ามก็ตาม [242] เมื่อรวมกันแล้วการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาไม่ได้ส่งเสริมทุนมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจเสมอไปอย่างที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทั่วไป ในทางกลับกันหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษามักขาดเป้าหมายที่แสดงออกมาหรืออีกทางหนึ่งก็คือผู้มีบทบาททางการเมืองใช้การศึกษาเพื่อส่งเสริมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อว่าการพึ่งพารายได้จากน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะขัดขวางความเป็นประชาธิปไตยแม้จะมีวรรณกรรมเชิงทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับ " คำสาปของทรัพยากร " ที่ยืนยันว่ารายได้จากน้ำมันจะตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเก็บภาษีของพลเมืองและความรับผิดชอบของรัฐบาลซึ่งถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน [243]การขาดหลักฐานสำหรับทฤษฎีการทำให้เป็นประชาธิปไตยแบบเดิม ๆ เหล่านี้ทำให้นักวิจัยค้นหาปัจจัย "เชิงลึก" ของสถาบันทางการเมืองร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นทางภูมิศาสตร์หรือประชากร [244] [245]สถาบันที่ครอบคลุมมากขึ้นนำไปสู่ประชาธิปไตยเพราะเมื่อผู้คนมีอำนาจมากขึ้นพวกเขาก็สามารถเรียกร้องจากชนชั้นสูงได้มากขึ้นซึ่งจะต้องยอมรับสิ่งต่างๆมากขึ้นเพื่อรักษาตำแหน่งของตน [ ต้องการอ้างอิง ]วงกลมแห่งคุณธรรมนี้อาจจบลงด้วยระบอบประชาธิปไตย

ตัวอย่างนี้คือสภาพแวดล้อมของโรค สถานที่ที่มีอัตราการตายต่างกันมีจำนวนประชากรและระดับผลผลิตที่แตกต่างกันทั่วโลก ตัวอย่างเช่นในแอฟริกาแมลงวันซึ่งเป็นภัยต่อมนุษย์และปศุสัตว์ทำให้ความสามารถของชาวแอฟริกันในการไถพรวนดินลดลง สิ่งนี้ทำให้แอฟริกามีการตั้งถิ่นฐานน้อยลง ส่งผลให้อำนาจทางการเมืองกระจุกตัวน้อยลง [246]สิ่งนี้ยังส่งผลกระทบต่อสถาบันอาณานิคมของประเทศในยุโรปที่ตั้งขึ้นในแอฟริกา [247]ไม่ว่าผู้ตั้งถิ่นฐานในอาณานิคมจะอาศัยอยู่ได้หรือไม่ได้ทำให้พวกเขาพัฒนาสถาบันที่แตกต่างกันซึ่งนำไปสู่เส้นทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ยังส่งผลต่อการกระจายอำนาจและการดำเนินการร่วมกันที่ผู้คนสามารถทำได้ เป็นผลให้บางประเทศในแอฟริกาที่จบลงด้วยการมีประชาธิปไตยและอื่น ๆเผด็จการ

ตัวอย่างของปัจจัยทางภูมิศาสตร์สำหรับประชาธิปไตยคือการเข้าถึงพื้นที่ชายฝั่งและแม่น้ำ นี้บริจาคธรรมชาติมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกด้วยความขอบคุณการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของการค้า [248]การค้านำมาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้อำนาจขยายวงกว้าง ผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มรายได้ต้องปกป้องสิทธิในทรัพย์สินเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนลงทุน เมื่อผู้คนมีอำนาจมากขึ้นผู้ปกครองจะต้องได้รับสัมปทานมากขึ้นและในหลาย ๆ[ จำนวน ]ทำให้กระบวนการนี้นำไปสู่ประชาธิปไตย ปัจจัยเหล่านี้กำหนดโครงสร้างของสังคมที่เคลื่อนย้ายดุลอำนาจทางการเมือง [249]

ในศตวรรษที่ 21 ประชาธิปไตยกลายเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในการเข้าถึงการตัดสินใจซึ่งการนำไปใช้นอกเหนือจากการเมืองไปสู่ด้านอื่น ๆ เช่นความบันเทิงอาหารและแฟชั่นการบริโภคนิยมการวางผังเมืองการศึกษาศิลปะวรรณกรรมวิทยาศาสตร์และเทววิทยาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า " ความเชื่อที่ครองราชย์ในยุคของเรา ". [250]ข้อโต้แย้งดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการใช้แนวทางประชานิยมหรือที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดกับงานศิลปะและวรรณกรรม (เช่น) หมายความว่างานสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ได้ผลิต ในด้านการศึกษาข้อโต้แย้งคือการศึกษาที่สำคัญ แต่ยากกว่านั้นไม่ได้ดำเนินการ วิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นระเบียบวินัยตามความจริงได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความคิดที่ว่าข้อสรุปที่ถูกต้องสามารถมาถึงได้จากคะแนนนิยม อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้นักทฤษฎี[ ไหน? ]ยังได้พัฒนาแนวคิดประชาธิปไตยแบบ epistemicเพื่อยืนยันว่าประชาธิปไตยทำงานได้ดีในการติดตามความจริง

Robert Michels ยืนยันว่าแม้ว่าประชาธิปไตยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ แต่ประชาธิปไตยอาจได้รับการพัฒนาโดยอัตโนมัติในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย:

ชาวนาในนิทานเมื่ออยู่บนเตียงมรณะบอกลูกชายของเขาว่ามีสมบัติฝังอยู่ในทุ่งนา หลังจากการตายของชายชราบุตรชายต่างก็ขุดค้นทุกที่เพื่อค้นหาสมบัติ พวกเขาไม่พบมัน แต่แรงงานที่ไม่ย่อท้อของพวกเขาช่วยปรับปรุงดินและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในเชิงเปรียบเทียบให้กับพวกเขา สมบัติในนิทานอาจเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย [251]

ดร. ฮาราลด์ไวดราในหนังสือคอมมิวนิสต์และการเกิดขึ้นของประชาธิปไตย (2550) ยืนยันว่าการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ควรถูกมองว่าเป็นขั้นตอนล้วน ๆ หรือเป็นแนวคิดที่คงที่ แต่เป็น "กระบวนการสร้างความหมาย" ที่กำลังดำเนินอยู่ [252]จากความคิดของ Claude Lefort เกี่ยวกับสถานที่แห่งอำนาจที่ว่างเปล่าที่ว่า "อำนาจเล็ดลอดออกมาจากประชาชน [... ] แต่เป็นพลังของไม่มีใคร" เขาตั้งข้อสังเกตว่าประชาธิปไตยคือการแสดงความเคารพต่อผู้มีอำนาจในตำนานเชิงสัญลักษณ์ - ตามความเป็นจริง ไม่มีสิ่งดังกล่าวเป็นบุคคลหรือการสาธิต บุคคลสำคัญทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เป็นผู้ปกครองสูงสุด แต่เป็นผู้พิทักษ์ชั่วคราวในสถานที่ว่างเปล่า เรียกร้องใด ๆ จากสารเช่นที่ดีร่วมกันในความสนใจของประชาชนหรือความประสงค์ของประเทศที่อยู่ภายใต้การต่อสู้ในการแข่งขันและเวลาสำหรับ[ ต้องการชี้แจง ]ดึงดูดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานและรัฐบาล แก่นแท้ของระบบประชาธิปไตยคือสถานที่ว่างเปล่าไร้คนจริงๆซึ่งเติมเต็มได้เพียงชั่วคราวและไม่มีวันเหมาะสม ที่นั่งแห่งอำนาจอยู่ที่นั่น แต่ยังคงเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้คำจำกัดความของผู้คนเกี่ยวกับ "ประชาธิปไตย" หรือ "ประชาธิปไตย" จึงดำเนินไปตลอดประวัติศาสตร์ในฐานะกระบวนการสร้างสังคมที่ต่อเนื่องและไม่มีวันสิ้นสุด [253]

 1. ^ สิบสี่การแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาใน 1868 การเปลี่ยนแปลงวิธีการที่แต่ละรัฐมีตัวแทนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร นับรวมผู้อยู่อาศัยทั้งหมดสำหรับการแบ่งส่วนรวมถึงทาสการเอาชนะการประนีประนอมสามในห้าและลดการแบ่งส่วนของรัฐหากปฏิเสธไม่ให้เพศชายอายุเกิน 21 ปีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยมิชอบ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้บังคับใช้ในทางปฏิบัติ บางคนขาวยากจนยังคงได้รับการยกเว้นอย่างน้อยจนถึงทางเดินของสิทธิออกเสียงพระราชบัญญัติ 1965 สำหรับการเลือกตั้งระดับรัฐมันไม่ได้จนกว่าศาลสูงสหรัฐจะตัดสินที่ 6–3 ในฮาร์เปอร์โวลต์เวอร์จิเนียคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2509) ว่าภาษีการสำรวจความคิดเห็นของรัฐทั้งหมดขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการละเมิดมาตราการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันของการแก้ไขครั้งที่สิบสี่ สิ่งนี้ช่วยลดภาระให้กับคนยากจน
 2. ^ โปรตุเกสในปี 1974 ,สเปนในปี 1975 ,อาร์เจนตินาในปี 1983 ,โบลิเวีย ,อุรุกวัยในปี 1984 ,บราซิลในปี 1985และชิลีในช่วงปี 1990

 1. ^ "ประชาธิปไตย" . Oxford University Press สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2564 .
 2. ^ Tangian, Andranik (2020). ทฤษฎีประชาธิปไตยเชิงวิเคราะห์. ฉบับ. 1 . การศึกษาทางเลือกและสวัสดิการ จามสวิตเซอร์แลนด์: Springer ดอย : 10.1007 / 978-3-030-39691-6 . ISBN 978-3-030-39690-9.
 3. ^ บอยด์เจมส์เพนนี (2427) การก่อสร้างและการปกครองของสาธารณรัฐ Bradley, Garretson & Company หน้า 12–13
 4. ^ "คำจำกัดความของ DEMOCRACY" . www.merriam-webster.com . สืบค้นเมื่อ5 กรกฎาคม 2561 .
 5. ^ ล็อคจอห์น สอง Treatises รัฐบาล: แปลเป็นภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ข้อความอ้างอิง: "ไม่มีทางเลือกอื่นที่ใช้ได้จริงสำหรับการปกครองทางการเมืองส่วนใหญ่นั่นคือการยินยอมของคนส่วนใหญ่ในฐานะการกระทำของส่วนรวมและมีผลผูกพันทุกคนต่อไปจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลทุกคนก่อนที่จะดำเนินการร่วมกัน .. ไม่มีคนที่มีเหตุผลใดปรารถนาและประกอบเป็นสังคมที่ต้องสลายไปในทันทีเพราะคนส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดสินใจขั้นสุดท้ายได้และสังคมก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นร่างเดียวกันได้ " Google หนังสือ
 6. ^ Oxford English Dictionary : "ประชาธิปไตย"
 7. ^ วัตคินส์เฟรเดอริค (1970) "ประชาธิปไตย". สารานุกรมบริแทนนิกา . 7 (ฉบับปกแข็ง Expo '70) วิลเลียมเบนตัน หน้า 215–23 ISBN 978-0-85229-135-1.
 8. ^ Przeworski, Adam (1991). ประชาธิปไตยและการตลาด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า  10–14 .
 9. ^ Diamond, L. บรรยายที่ Hilla University for Humanistic Studies 21 มกราคม 2547: "ประชาธิปไตยคืออะไร" ; Diamond, L. และ Morlino, L. , คุณภาพของประชาธิปไตย (2559). ใน Diamond, L. , In Search of Democracy. ลอนดอน: Routledge ISBN  978-0-415-78128-2
 10. ^ แลนด์แมน, ทอดด์ (2018). "ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน: แนวคิดมาตรการและความสัมพันธ์" . การเมืองการปกครอง . 6 (1): 48. ดอย : 10.17645 / pag.v6i1.1186 .
 11. ^ วิลสัน, NG (2006) สารานุกรมของกรีกโบราณ นิวยอร์ก: Routledge น. 511. ISBN  0-415-97334-1 .
 12. ^ บาร์เกอร์เออร์เนสต์ (1906) คิดทางการเมืองของเพลโตและอริสโตเติล บทที่ 7 ตอนที่ 2: ลูกชายของจีพีพัทCS1 maint: ตำแหน่ง ( ลิงค์ )
 13. ^ Jarvie 2006, PP. 218-19
 14. ^ "Democracy Index 2017 - Economist Intelligence Unit" (PDF) . EIU.com ที่เก็บไว้จากเดิม (PDF)เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 สืบค้นเมื่อ17 กุมภาพันธ์ 2561 .
 15. ^ Gagnon, Jean-Paul (1 มิถุนายน 2018). “ 2,234 คำอธิบายประชาธิปไตย” . ทฤษฎีประชาธิปไตย . 5 (1): 92–113 ดอย : 10.3167 / dt.2018.050107 . ISSN  2332-8894
 16. ^ พนักงานเขียน (22 สิงหาคม 2550). "เสรีภาพและความยุติธรรมสำหรับบางคน" . ดิอีโคโนมิสต์ กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ .
 17. ^ เพชรแลร์รี่; Morlino, Leonardo (25 พฤศจิกายน 2548). การประเมินคุณภาพประชาธิปไตย . JHU กด. ISBN 978-0-8018-8287-6 - ผ่าน Google หนังสือ
 18. ^ ดาห์ลโรเบิร์ตเอ; ชาปิโร่, เอียน; Cheibub, JoséAntônio (2003). แหล่งที่มาการปกครองระบอบประชาธิปไตย เคมบริดจ์แมสซาชูเซตส์: MIT Press ISBN 978-0-262-54147-3. รายละเอียด.
 19. ^ เฮนัฟฟ์, มาร์เซล; แข็งแกร่งเทรซี่บี. (2544). พื้นที่สาธารณะและประชาธิปไตย . มินนิอาโปลิส: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ISBN 978-0-8166-3388-3.
 20. ^ Kimber, Richard (กันยายน 1989) “ บนระบอบประชาธิปไตย”. การศึกษาทางการเมืองของสแกนดิเนเวีย . 12 (3): 201, 199–219 ดอย : 10.1111 / j.1467-9477.1989.tb00090.x . ข้อความเต็ม.
 21. ^ Scruton, Roger (9 สิงหาคม 2556). "มุมมอง: ประชาธิปไตยถูกมองข้ามไปหรือไม่" . ข่าวบีบีซี . BBC .
 22. ^ คอปสไตน์, เจฟฟรีย์; ลิชบัค, มาร์ค; แฮนสันสตีเฟนอี. (2557). การเมืองเปรียบเทียบ: ความสนใจอัตลักษณ์และสถาบันในระเบียบสากลที่เปลี่ยนแปลง (4, ฉบับแก้ไข) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 37–39 ISBN 978-1-139-99138-4.
 23. ^ “ อำนาจอธิปไตยของรัฐสภา” . รัฐสภาของสหราชอาณาจักร สืบค้นเมื่อ18 สิงหาคม 2557; “ ความเป็นอิสระ” . ศาลและตุลาการศาล. สืบค้นเมื่อ9 พฤศจิกายน 2557 .
 24. ^ เดลินิวส์เอ็กซ์เพรส (2 สิงหาคม 2556). "ทุกบุคคลที่ตอบสนองความต้องการที่จะรักษาคำสัตย์สาบานที่รัฐสภามีอำนาจสูงสุด" The New เอ็กซ์เพรสอินเดีย Express Publications (Madurai) Limited . สืบค้นเมื่อ18 สิงหาคม 2556 .
 25. ^ Barak, Aharon (2 พฤศจิกายน 2549). ผู้พิพากษาในระบอบประชาธิปไตย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ISBN 978-0-691-12017-1 - ผ่าน Google หนังสือ
 26. ^ Kelsen, Hans (ตุลาคม 2498) “ รากฐานของประชาธิปไตย”. จริยธรรม 66 (1): 1–101. ดอย : 10.1086 / 291036 . JSTOR  2378551 S2CID  144699481
 27. ^ Nussbaum, Martha (2000). สตรีและการพัฒนามนุษย์: วิธีการความสามารถในการ เคมบริดจ์นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-00385-8.
 28. ^ สไนเดอร์ริชาร์ด; ซามูเอลส์เดวิด (2549) "การลดค่าลงคะแนนในละตินอเมริกา" ในไดมอนด์แลร์รี่; Plattner, Marc F. (eds.), ระบบเลือกตั้งและประชาธิปไตย , บัลติมอร์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์, พี. 168, ISBN 978-0-8018-8475-7.
 29. ^ RR Palmer , The Age of the Democratic Revolution: Political History of Europe and America, 1760–1800 (1959)
 30. ^ เตสกิเออวิญญาณของกฎหมาย , Bk II, ch. 2–3.
 31. ^ เอเวอร์เดลล์วิลเลียมอาร์. (2543) [2526]. จุดจบของกษัตริย์: ประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐและสาธารณรัฐ (2nd ed.) ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ISBN 978-0-226-22482-4.
 32. ^ "พิธีศพของ Pericles" . the-athenaeum.org.
 33. ^ Deudney, Daniel (9 พฤศจิกายน 2551). bounding พลังงาน ISBN 978-0-691-13830-5.
 34. ^ ธ อร์ฮอลส์สัน, บัลดูร์; Steinsson, Sverrir (2017), "Small State Foreign Policy", Oxford Research Encyclopedia of Politics , Oxford University Press, doi : 10.1093 / acrefore / 9780190228637.013.484 , ISBN 978-0-19-022863-7
 35. ^ "Montesquieu: The Spirit of Laws: Book 9" . www.constitution.org . สืบค้นเมื่อ22 ธันวาคม 2562 .
 36. ^ Paglayan, Agustina S. (กุมภาพันธ์ 2564). "การที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยรากของมวลการศึกษา: หลักฐานจาก 200 ปี" รัฐศาสตร์อเมริกันปริทัศน์ . 115 (1): 179–198 ดอย : 10.1017 / S0003055420000647 . ISSN  0003-0554
 37. ^ จอห์นดันน์ประชาธิปไตย: การเดินทางยังไม่เสร็จ 508 BC - 1993 AD , Oxford University Press, 1994 ISBN  0-19-827934-5
 38. [[[Wikipedia:Citing_sources|page needed]]]-38">^ Raaflaub, Ober และวอลเลซ 2007พี [ หน้าจำเป็น ]
 39. ^ ลูเซียโนแคนฟรา , La democrazias: สโทเรียดิ un'ideologia, Laterza (2004) 2018 pp.12-13
 40. ^ R.Po-chia Hsia, Lynn Hunt, Thomas R. Martin, Barbara H. Rosenwein และ Bonnie G.Smith, The Making of the West, People and Cultures, A Concise History, Volume I: To 1740 (Boston and New ยอร์ก: Bedford / St. Martin's, 2007), 44
 41. ^ Aristotle เล่ม 6
 42. ^ Grinin, Leonid E. (2004). รัฐในยุคแรกทางเลือกและความคล้ายคลึงกัน สำนักพิมพ์อุชิเทล.
 43. ^ เดวีส์, จอห์นเค (2520). "พลเมืองเอเธนส์: กลุ่มเชื้อสายและทางเลือก". คลาสสิกวารสาร 73 (2): 105–121. ISSN  0009-8353 JSTOR  3296866
 44. ^ “ สตรีและครอบครัวในกฎหมายของเอเธนส์” . www.stoa.org . สืบค้นเมื่อ1 มีนาคม 2561 .
 45. ^ Manville, Philip Brook (14 กรกฎาคม 2557). ต้นกำเนิดของการเป็นพลเมืองในเอเธนส์โบราณ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ISBN 978-1-4008-6083-8.
 46. ^ ซูซาน Lape,การทำซ้ำเอเธนส์: นันตลกวัฒนธรรมประชาธิปไตยและขนมผสมน้ำยาเมืองพรินซ์ตัน University Press, 2009, หน้า 4, ISBN  1-4008-2591-1
 47. ^ Raaflaub, Ober และวอลเลซ 2007พี 5.
 48. ^ Ober & Hedrick 1996พี 107.
 49. ^ Clarke & Foweraker 2001 , PP. 194-201
 50. ^ "คำอธิบายแบบเต็มประวัติศาสตร์ของรัฐบาลสปาร์ตัน" Rangevoting.org สืบค้นเมื่อ28 กันยายน 2556 .
 51. ^ Terrence A. น่าเบื่อ,การรู้หนังสือโบราณสปาร์ตาชอบเนเธอร์แลนด์ (1979) ไอ 90-04-05971-7
 52. ^ “ กรุงโรมโบราณตั้งแต่ยุคแรกสุดจนถึงปีค . . 476” . Annourbis.com . สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 53. ^ ลิวี่ & De Sélincourt 2002พี 34
 54. ^ วัตสัน 2005พี 271
 55. ^ บินด์ลอสโจ; ซารินาซิงห์ (2550). อินเดีย: Lonely Planet Guide . Lonely Planet น. 556. ISBN 978-1-74104-308-2.
 56. ^ Hoiberg, เดล; อินทุรามจันดานิ. (2543). บริแทนนิกาอินเดียของนักเรียนเล่ม 1-5 . ประชานิยม. น. 208. ISBN 0-85229-760-2.
 57. ^ กุลเก้, เฮอร์มันน์; Dietmar Rothermund (2004). ประวัติศาสตร์ของอินเดีย เส้นทาง น. 57. ISBN 0-415-32919-1.
 58. ^ Dahl, Robert A. (1 ตุลาคม 2551). เรื่องประชาธิปไตย: ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล ISBN 978-0-300-23332-2.
 59. ^ Fladmark, JM; Heyerdahl, Thor (17 พฤศจิกายน 2558). มรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์: ก่อร่างสร้างชาติของภาคเหนือ เส้นทาง ISBN 978-1-317-74224-1.
 60. ^ โอคัลลาแกนโจเซฟเอฟ (1989). "คอร์เตสและการจัดเก็บภาษี" . คอร์เตสแห่งคาสตีล - เลออน, 1188–1350 : 130–151 ดอย : 10.9783 / 9781512819571 . ISBN 9781512819571. JSTOR  j.ctv513b8x.12 .
 61. ^ "รัฐธรรมนูญ: การแนะนำ" หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สืบค้นเมื่อ28 มกราคม 2558 . แมกนาคาร์ตาบางครั้งถือได้ว่าเป็นรากฐานของประชาธิปไตยในอังกฤษ ... Magna Carta ฉบับแก้ไขออกโดย King Henry III (ในปี 1216, 1217 และ 1225) และมีการป้อนข้อความของเวอร์ชัน 1225 ลงในมาตรา 1297 ... Magna Carta เวอร์ชัน 1225 ได้รับการ ได้รับอย่างชัดเจนเพื่อตอบแทนการชำระภาษีของทั้งราชอาณาจักรและนี่เป็นการปูทางไปสู่การออกหมายเรียกครั้งแรกของรัฐสภาในปี ค.ศ. 1265 เพื่ออนุมัติการจัดเก็บภาษี
 62. ^ "พลเมืองหรือเรื่อง?" . หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ17 พฤศจิกายน 2556 .
 63. ^ จ๊อบสันเอเดรียน (2555). การปฏิวัติอังกฤษครั้งแรก: ไซมอนเดอมงต์เฮนรี่ III และยักษ์ใหญ่ของสงคราม บลูมส์เบอรี. หน้า 173–74 ISBN 978-1-84725-226-5.
 64. ^ "ไซมอนเดอมงฟอร์ต: จุดเปลี่ยนของประชาธิปไตยที่ถูกมองข้าม" . BBC . 19 มกราคม 2558 . สืบค้นเมื่อ19 มกราคม 2558; "มกราคมรัฐสภาและวิธีการที่กำหนดไว้ในสหราชอาณาจักร" โทรเลข 20 มกราคม 2558 . สืบค้นเมื่อ28 มกราคม 2558 .
 65. ^ “ ต้นกำเนิดและการเติบโตของรัฐสภา” . หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ17 พฤศจิกายน 2556 .
 66. ^ อับรามสันสก็อตเอฟ; Boix, Carles (2019). "รัฐสภาภายนอก: รากเหง้าในประเทศและระหว่างประเทศของการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวและข้อ จำกัด ของผู้บริหารในยุโรป" องค์การระหว่างประเทศ . 73 (4): 793–837 ดอย : 10.1017 / S0020818319000286 . ISSN  0020-8183 S2CID  211428630
 67. ^ Møller, Jørgen (2014). "เหตุใดยุโรปจึงหลีกเลี่ยงความเป็นเจ้าโลก: มุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับดุลอำนาจ" การศึกษานานาชาติไตรมาส 58 (4): 660–670 ดอย : 10.1111 / isqu.12153 .
 68. ^ Cox, Gary W. (2017). “ สถาบันทางการเมืองเสรีภาพทางเศรษฐกิจและความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่” . วารสารประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 77 (3): 724–755 ดอย : 10.1017 / S0022050717000729 . ISSN  0022-0507
 69. ^ Stasavage, David (11 พฤษภาคม 2559). "การเป็นตัวแทนและได้รับความยินยอม: ทำไมพวกเขาเกิดขึ้นในยุโรปและที่อื่น ๆ ไม่ได้" รัฐศาสตร์ปริทัศน์ประจำปี . 19 (1): 145–162 ดอย : 10.1146 / annurev-polisci-043014-105648 . ISSN  1094-2939 S2CID  14393625
 70. ^ ลูโคว์สกี้, เจอร์ซี่; Zawadzki, Hubert (มกราคม 2019) ประวัติศาสตร์โดยสังเขปของโปแลนด์ (ฉบับที่ 3) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 9781108333993.
 71. ^ "จากเอกสารทางกฎหมายตำนานส่วนกลาง: รัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 17" หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2560; "Magna Carta: Magna Carta ในศตวรรษที่ 17" . สมาคมโบราณวัตถุของกรุงลอนดอน สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2018 . สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2560 .
 72. ^ “ ต้นกำเนิดและการเติบโตของรัฐสภา” . หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ7 เมษายน 2558 .
 73. ^ “ การขึ้นของรัฐสภา” . หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ7 เมษายน 2558 .
 74. ^ "พุทนีย์โต้วาที" . หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สืบค้นเมื่อ22 ธันวาคม 2559 .
 75. ^ "รัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เขียนไว้ของอังกฤษ" . ห้องสมุดอังกฤษ. สืบค้นเมื่อ27 พฤศจิกายน 2558 . จุดสังเกตที่สำคัญคือ Bill of Rights (1689) ซึ่งกำหนดอำนาจสูงสุดของรัฐสภาเหนือมงกุฎ .... Bill of Rights (1689) จากนั้นได้ตัดสินลำดับความสำคัญของรัฐสภาเหนือสิทธิพิเศษของพระมหากษัตริย์โดยจัดให้มีการประชุมรัฐสภาตามปกติ , การเลือกตั้งเสรีต่อคอมมอนส์, การพูดโดยเสรีในการอภิปรายในรัฐสภา, และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานบางประการ, เสรีภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดจาก 'การลงโทษที่โหดร้ายหรือผิดปกติ'
 76. ^ "Constitutionalism: America & Beyond" . สำนักโปรแกรมข้อมูลระหว่างประเทศ (IIP) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2014 สืบค้นเมื่อ30 ตุลาคม 2557 . ชัยชนะครั้งแรกและอาจยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับลัทธิเสรีนิยมในอังกฤษ ชนชั้นการค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งสนับสนุนระบอบกษัตริย์ทิวดอร์ในศตวรรษที่ 16 นำไปสู่การต่อสู้ปฏิวัติในวันที่ 17 และประสบความสำเร็จในการสร้างอำนาจสูงสุดของรัฐสภาและในที่สุดก็เป็นของสภา สิ่งที่ปรากฏเป็นลักษณะเด่นของลัทธิรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ไม่ใช่การยืนหยัดในแนวคิดที่ว่ากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมาย (แม้ว่าแนวคิดนี้จะเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของลัทธิรัฐธรรมนูญทั้งหมดก็ตาม) แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับอย่างดีในยุคกลาง สิ่งที่โดดเด่นคือการจัดตั้งวิธีการที่มีประสิทธิผลในการควบคุมทางการเมืองโดยอาจมีการบังคับใช้หลักนิติธรรม ลัทธิรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับข้อกำหนดทางการเมืองที่รัฐบาลตัวแทนขึ้นอยู่กับความยินยอมของอาสาสมัครพลเมือง ... อย่างไรก็ตามดังที่เห็นได้จากบทบัญญัติใน Bill of Rights ปี ค.ศ. 1689 การปฏิวัติอังกฤษไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน ( ในความหมายที่แคบ) แต่เพื่อสร้างเสรีภาพเหล่านั้นซึ่งพวกเสรีนิยมเชื่อว่าจำเป็นต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าทางศีลธรรม "สิทธิของมนุษย์" ที่ระบุไว้ใน Bill of Rights ของอังกฤษค่อยๆถูกประกาศเกินขอบเขตของอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 1776 และในคำประกาศสิทธิมนุษยชนของฝรั่งเศสในปี 1789
 77. ^ เหนือดักลาสค.; Weingast, Barry R. (1989). "รัฐธรรมนูญและความมุ่งมั่น: วิวัฒนาการของสถาบันที่ควบคุมการเลือกสาธารณะในอังกฤษในศตวรรษที่สิบเจ็ด" วารสารประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 49 (4): 803–832 ดอย : 10.1017 / S0022050700009451 . ISSN  1471-6372
 78. ^ ล็อคจอห์น (2531) [1689] Laslett, Peter (ed.) สอง Treatises ของรัฐบาล Cambridge, NY: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ วินาที. 87, 123, 209, 222 ISBN 0-521-35448-X.
 79. ^ ล็อคจอห์น สอง Treatises รัฐบาล: แปลเป็นภาษาอังกฤษสมัยใหม่ อ้างอิง: "รัฐบาลมีไม่สิ้นสุดอื่น ๆ แต่การเก็บรักษาทรัพย์สิน. Google หนังสือ
 80. ^ พาวเวล, จิม (1 สิงหาคม 1996) " John Locke: สิทธิตามธรรมชาติต่อชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สิน " ในFreemann มูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านเศรษฐกิจเออร์วิงตันนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
 81. ^ Curte, Merle (2480) "นายล็อคผู้ยิ่งใหญ่: ปราชญ์ของอเมริกา ค.ศ. 1783–1861" แถลงการณ์ของห้องสมุด Huntington (11): 107–151 ดอย : 10.2307 / 3818115 . ISSN  1935-0708 JSTOR  3818115
 82. ^ Tocqueville อเล็กซิสเดอ (2003) ประชาธิปไตยในอเมริกา . บาร์นส์แอนด์โนเบิล หน้า 11, 18–19 ISBN  0-7607-5230-3
 83. ^ อัลเลนเวนสไตน์และเดวิด Rubel (2002)เรื่องราวของอเมริกา: เสรีภาพและวิกฤตจากการชำระบัญชีเพื่อมหาอำนาจ , DK Publishing, Inc. , New York, ISBN  0-7894-8903-1 , น. 61
 84. ^ คลิฟตันอี Olmstead (1960),ประวัติความเป็นมาของศาสนาในสหรัฐอเมริกาศิษย์-ฮอลล์เกิลหน้าผา, นิวเจอร์ซีย์, PP. 63-65, 74-75, 102-05, 114-15
 85. ^ คริสโต Fennell (1998),โครงสร้างอาณานิคมพลีมั ธ กฎหมาย
 86. ^ Deacy, ซูซาน (2008). Athena . ลอนดอนและนิวยอร์ก: Routledge หน้า 145–49 ISBN 978-0-415-30066-7.
 87. ^ “ การเป็นพลเมือง 1625–1789” . หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ17 พฤศจิกายน 2556 .
 88. ^ "ได้รับการโหวต" . หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 89. ^ "บันทึกการโหวตของ Ignatius Sancho ในการเลือกตั้งทั่วไปตุลาคม 1774" . ห้องสมุดอังกฤษ. สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2563 .
 90. ^ เกรกอรีเดสมอนด์ (2528) หินปกครอง: ประวัติศาสตร์ของแองโกลคอร์ซิการาชอาณาจักรและบทบาทของตัวเองในการใช้กลยุทธ์เมดิเตอร์เรเนียนของสหราชอาณาจักรในช่วงสงครามปฏิวัติ, 1793-1797 ลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแฟร์ลีห์ดิกคินสัน น. 31. ISBN 978-0-8386-3225-3.
 91. ^ "การลงคะแนนในอเมริกาตอนต้น" . โคโลเนียลวิลเลียมส์ ฤดูใบไม้ผลิ 2007 สืบค้นเมื่อ21 เมษายน 2558 .
 92. ^ Dinkin, Robert (1982) การออกเสียงลงคะแนนในการปฏิวัติอเมริกา: การศึกษาการเลือกตั้งในต้นฉบับสิบสามสหรัฐอเมริกา 1776-1789 สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์กรีนวูด. ได้ pp.  37-42 ISBN 978-0-313-23091-2.
 93. ^ Ratcliffe, Donald (ฤดูร้อน 2013) "สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและการเพิ่มขึ้นของประชาธิปไตย 1787-1828 ว่า" (PDF) วารสารสาธารณรัฐยุคแรก . 33 (2): 231. ดอย : 10.1353 / jer.2013.0033 . S2CID  145135025 .
 94. ^ Ratcliffe, Donald (ฤดูร้อน 2013) "สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและการเพิ่มขึ้นของประชาธิปไตย 1787-1828 ว่า" (PDF) วารสารสาธารณรัฐยุคแรก . 33 (2): 225–229 ดอย : 10.1353 / jer.2013.0033 . S2CID  145135025 .
 95. ^ "การขยายสิทธิและเสรีภาพ - สิทธิในการได้รับการร้องขอ" . ออนไลน์จัดแสดง: ระเบียบของเสรีภาพ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ21 เมษายน 2558 .
 96. ^ ชูลทซ์เจฟฟรีย์ดี. (2002). สารานุกรมของชนกลุ่มน้อยในการเมืองอเมริกัน: แอฟริกันอเมริกันและเอเชียอเมริกัน น. 284. ISBN 978-1-57356-148-8. สืบค้นเมื่อ8 ตุลาคม 2558 .
 97. ^ "บิลสิทธิ: ประวัติย่อ" . ACLU . สืบค้นเมื่อ21 เมษายน 2558 .
 98. ^ “ การปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งที่ 2” . Mars.wnec.edu ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2008 สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 99. ^ Norman Davies (15 พฤษภาคม 1991). หนึ่งในสามของพฤษภาคม 1791 (PDF) Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University ที่เก็บไว้จากเดิม (PDF)เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2019 สืบค้นเมื่อ5 กันยายน 2562 .
 100. ^ Jan Ligeza (2017). Preambuła Prawa [ The Preamble of Law ] (in โปแลนด์). PWN ผู้เผยแพร่วิทยาศาสตร์ของโปแลนด์ น. 12. ISBN 978-83-945455-0-5.
 101. ^ ไมเคิลเดนนิง (2004). วัฒนธรรมในยุคสามโลก . แวร์โซ. น. 212. ISBN 978-1-85984-449-6. สืบค้นเมื่อ10 กรกฎาคม 2556 .
 102. ^ Calore, Paul (2008). สาเหตุของสงครามกลางเมือง: การเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจและข้อพิพาทดินแดนระหว่างเหนือและภาคใต้ แมคฟาร์แลนด์. น. 10.
 103. ^ "ความเป็นมาของความขัดแย้งในไลบีเรีย" เก็บถาวร 14 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ Wayback Machine , Friends Committee on National Legislation, 30 กรกฎาคม 2546
 104. ^ Lovejoy, Paul E. (2000). การเปลี่ยนแปลงในความเป็นทาส: ประวัติศาสตร์การเป็นทาสในแอฟริกา (2nd ed.) นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น. 290 . ISBN 978-0-521-78012-4.
 105. ^ "1834: จุดจบของความเป็นทาส | ประวัติศาสตร์อังกฤษ" Historicengland.org.uk .
 106. ^ William G. Shade "ระบบพรรคที่สอง" ใน Paul Kleppner และคณะ วิวัฒนาการของระบบการเลือกตั้งของอเมริกา (1983) หน้า 77–111
 107. ^ Engerman, Stanley L.; Sokoloff, Kenneth L. (2005). “ วิวัฒนาการของสถาบันการอธิษฐานในโลกใหม่” (PDF) : 14–16 อ้างถึงวารสารต้องการ|journal=( ความช่วยเหลือ )
 108. ^ Scher, Richard K. (2015). การเมืองของการตัดสิทธิ์แฟรนไชส์: เหตุใดจึงยากที่จะลงคะแนนเสียงในอเมริกา? . เส้นทาง น. viii – ix. ISBN 978-1-317-45536-3.
 109. ^ "สิทธิพลเมืองในอเมริกา: สิทธิออกเสียงเชื้อชาติ" (PDF) การศึกษารูปแบบสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ 2552. อ้างถึงวารสารต้องการ|journal=( ความช่วยเหลือ )
 110. ^ "บทนำ - แง่มุมทางสังคมของสงครามกลางเมือง" . Itd.nps.gov สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 14 กรกฎาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 111. ^ ยิลเลตต์วิลเลียม (1986) "สิบห้าแก้ไข: กรอบและการให้สัตยาบัน" สารานุกรมรัฐธรรมนูญอเมริกัน . - ผ่าน  HighBeam วิจัย (ต้องสมัครสมาชิก) สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 10 มิถุนายน 2557 . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2556 .
 112. ^ "สิทธิในการออกเสียงดำ, แก้ไขวันที่ 15 ยังคงท้าทายหลังจาก 150 ปี" ยูเอสเอทูเดย์. สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2563 .
 113. ^ Transcript of Voting Rights Act (1965)หอจดหมายเหตุแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
 114. ^ รัฐธรรมนูญ: 24 แปรญัตติเวลา
 115. ^ รัฐสภาแห่งชาติฝรั่งเศส. "1848" Désormais le bulletin de vote doit remplacer le fusil " " . สืบค้นเมื่อ26 กันยายน 2552 .
 116. ^ "การเคลื่อนไหวสู่ประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่กว่าในยุโรปที่ เก็บถาวรเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2010 ที่ Wayback Machine " มหาวิทยาลัยอินเดียนาตะวันตกเฉียงเหนือ
 117. ^ Hasan Kayalı (1995) "การเลือกตั้งและกระบวนการเลือกตั้งในจักรวรรดิออตโตมัน 1876-1919" วารสารนานาชาติตะวันออกกลางศึกษาฉบับ 27, ฉบับที่ 3, หน้า 265–286
 118. ^ โนห์เลน, ดีเทอร์ (2544). การเลือกตั้งในเอเชียและแปซิฟิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกใต้ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด น. 14. CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )
 119. ^ Diamond, Larry (15 กันยายน 2558). "เส้นเวลา: ประชาธิปไตยในภาวะถดถอย" . นิวยอร์กไทม์ส สืบค้นเมื่อ25 มกราคม 2559 .
 120. ^ Kurlantzick, Joshua (11 พฤษภาคม 2017). "มินิปั้นกำลังทำงานสำหรับการเลือกตั้งทั่วโลก" Bloomberg.com . สืบค้นเมื่อ16 พฤษภาคม 2560 .
 121. ^ Mounk, Yascha (มกราคม 2017). "สัญญาณของการแยกความสัมพันธ์" . วารสารประชาธิปไตย. สืบค้นเมื่อ16 พฤษภาคม 2560 .
 122. ^ "Age of Dictators: Totalitarianism in the inter-war period" . สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2549 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2549 .CS1 maint: bot: ไม่ทราบสถานะ URL เดิม ( ลิงก์ )
 123. ^ "ไม่สหรัฐอเมริกาสร้างประชาธิปไตยในประเทศเยอรมนี ?: รีวิว: โรงแรม Independent อิสระสถาบัน" Independent.org . สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 124. ^ "โลก | เอเชียใต้ | โปรไฟล์ประเทศ | รายประเทศ: อินเดีย" ข่าวบีบีซี . 7 มิถุนายน 2553 . สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 125. ^ จูเลียนโก (2007). "เป็นยุคโลกาภิวัตน์รัฐธรรมนูญ ?, ดูจาก Postcolony, 1945-2000" ใน Arjomand, Saïd Amir (ed.). รัฐธรรมนูญและการฟื้นฟูบูรณะทางการเมือง Brill. หน้า 92–94 ISBN 978-90-04-15174-1.
 126. ^ "วิธี Westminster รัฐสภาระบบได้รับการส่งออกทั่วโลก" มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. 2 ธันวาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ16 ธันวาคม 2556 .
 127. ^ "ยุคประชาธิปไตยสิ้นปี 2015" . โลกของเราในข้อมูล สืบค้นเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2563 .
 128. ^ "ตารางและแผนภูมิ" . Freedomhouse.org 10 พฤษภาคม 2004 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2009 สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 129. ^ "รายชื่อประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง" . World Forum on Democracy . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2013
 130. ^ "สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศ 15 กันยายนวันประชาธิปไตยสากล; ยัง elects 18 สมาชิกสภาเศรษฐกิจและสังคม" Un.org สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 131. ^ Wall, John (ตุลาคม 2014) "ประชาธิปไตย Democratizing: ถนนจากผู้หญิงที่จะอธิษฐานของเด็ก" (PDF) วารสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ . 18: 6 (6): 646–59. ดอย : 10.1080 / 13642987.2014.944807 . S2CID  144895426 - ผ่าน Rutgers University
 132. ^ "เสรีภาพในพระวจนะ 2017" . Freedomhouse.org . 2559 . สืบค้นเมื่อ16 พฤษภาคม 2560 .
 133. ^ "เสรีภาพบ้าน: คะแนนประชาธิปไตยสำหรับประเทศส่วนใหญ่ลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 12" , VOA News, 16 มกราคม 2018 แปล 21 มกราคม 2018
 134. ^ "ในฐานะที่เป็นประชานิยมเพิ่มขึ้นประชาธิปไตยที่เปราะบางย้ายจะอ่อนตัวลงสนามของพวกเขา" ทืจอ 13 พฤศจิกายน2561. ISSN  0882-7729 . สืบค้นเมื่อ14 พฤศจิกายน 2561 .
 135. ^ Greskovitz, Béla (2015). "การกลวงโบ๋และถอยหลังของประชาธิปไตยในยุโรปตะวันออก - กลาง". นโยบายทั่วโลก 6 (1): 28–37. ดอย : 10.1111 / 1758-5899.12225 .
 136. ^ โรดส์ - เพอร์ดี้, แมทธิว; Madrid, Raúl L. (27 พฤศจิกายน 2019). "ภัยของความเป็นส่วนตัว". ความเป็นประชาธิปไตย 27 (2): 321–339 ดอย : 10.1080 / 13510347.2019.1696310 . ISSN  1351-0347 S2CID  212974380
 137. ^ "ภาพรวมทั่วโลกของ COVID-19: ผลกระทบต่อการเลือกตั้ง" . www.idea.int . สืบค้นเมื่อ28 มกราคม 2564 .
 138. ^ เรปุชชีซาราห์; Slipowitz, เอมี่ “ ประชาธิปไตยภายใต้การออกโรง” . ฟรีดอมเฮาส์. สืบค้นเมื่อ28 มกราคม 2564 .
 139. ^ ประชาธิปไตยเผชิญหน้ากับความท้าทายระดับโลก: V-Dem รายงานประชาธิปไตยประจำปี 2019 (PDF) (รายงาน) V-Dem สถาบันที่มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก พฤษภาคม 2019
 140. ^ Mettler, Suzanne (2020). สี่ภัยคุกคาม: ซ้ำวิกฤตของอเมริกันประชาธิปไตย นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์เซนต์มาร์ติน ISBN 978-1-250-24442-0. OCLC  1155487679
 141. ^ Farrell, Henry (14 สิงหาคม 2020) "ประวัติศาสตร์บอกเรามีสี่ภัยคุกคามที่สำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยสหรัฐฯ" วอชิงตันโพสต์
 142. ^ Lieberman โดย Suzanne Mettler และ Robert C. (10 สิงหาคม 2020) “ สาธารณรัฐที่เปราะบาง” . การต่างประเทศ. สืบค้นเมื่อ15 สิงหาคม 2563 .
 143. ^ แห้งเหี่ยวสเตฟาน; คอฟแมนโรเบิร์ต (2021) Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World . มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ดอย : 10.1017 / 9781108957809 . ISBN 9781108957809. สืบค้นเมื่อ21 มกราคม 2564 .
 144. ^ มัลก้า, แอเรียล; Lelkes, Yphtach; บัคเคอร์เบิร์ตน.; Spivack, Eliyahu (2020). "ใครเปิดรับการปกครองแบบเผด็จการในระบอบประชาธิปไตยตะวันตก" . มุมมองเกี่ยวกับการเมือง : 1–20 ดอย : 10.1017 / S1537592720002091 . ISSN  1537-5927
 145. ^ "Aristotle, Nicomachean Ethics, Book VIII, Chapter 10 (1160a.31-1161a.9)" . คลาสสิก Internet Archive สืบค้นเมื่อ21 มิถุนายน 2561 .
 146. ^ “ อริสโตเติล” . สารานุกรมปรัชญาอินเทอร์เน็ต.
 147. ^ a b c d e Deudney, D. : พลังผูกพัน: ทฤษฎีความมั่นคงของพรรครีพับลิกันจากโปลิสสู่หมู่บ้านโลก (eBook และปกอ่อน) . press.princeton.edu 9 พฤศจิกายน 2551. ISBN 978-0-691-13830-5. สืบค้นเมื่อ14 มีนาคม 2560 .
 148. ^ สปริงเกอร์ไซมอน (2554). "พื้นที่สาธารณะเป็นปลดปล่อย: สมาธิในอนาธิปไตยหัวรุนแรงประชาธิปไตยเสรีนิยมใหม่และความรุนแรง" แอนติบอดี . 43 (2): 525–62 ดอย : 10.1111 / j.1467-8330.2010.00827.x .
 149. ^ โจเซฟชัม (1950) ทุนนิยมสังคมนิยมและประชาธิปไตย ฮาร์เปอร์ยืนต้น ISBN  0-06-133008-6 .
 150. ^ แอนโธนีดอน (1957) ทฤษฎีทางเศรษฐกิจของประชาธิปไตย วิทยาลัยฮาร์เปอร์คอลลินส์ ISBN  0-06-041750-1 .
 151. ^ ดาห์ลโรเบิร์ต (1989). ประชาธิปไตยและนักวิจารณ์ New Haven: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล ไอ 0-300-04938-2
 152. ^ ดวอร์คิโรนัลด์ (2006) ประชาธิปไตยเป็นไปได้ไหมที่นี่? Princeton: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ISBN  978-0-691-13872-5 , น. 134.
 153. ^ Gutmann เอมี่และเดนนิส ธ อมป์สัน (2002) ทำไมต้องเป็นประชาธิปไตยโดยเจตนา? สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ไอ 978-0-691-12019-5
 154. ^ โจชัวโคเฮน "การพิจารณาประชาธิปไตยและความชอบธรรม" ในบทความเกี่ยวกับเหตุผลและการเมือง: อภิปรายประชาธิปไตยเอ็ด James Bohman และ William Rehg (The MIT Press: Cambridge) 1997, 72–73
 155. ^ อีธานเจ "ประชาธิปไตยทางตรงสามารถทำโดยเจตนาได้หรือไม่", Buffalo Law Review , Vol. 54, 2549
 156. ^ วอร์เรนมาร์คอี; Pearse, ฮิลารี (2008). Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens 'Assembly . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 157. ^ ซุยเตอร์เจน; ฟาร์เรล, เดวิดเอ็ม; O'Malley, Eoin (1 มีนาคม 2559). "เมื่อไหร่ที่ประชาชนอภิปรายเปลี่ยนความคิดเห็นของพวกเขา? หลักฐานจากสมัชชาประชาชนชาวไอริช" รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศปริทัศน์ . 37 (2): 198–212 ดอย : 10.1177 / 0192512114544068 . ISSN  0192-5121 S2CID  155953192
 158. ^ สมิ ธ เกรแฮม (2552). นวัตกรรมประชาธิปไตย: การออกแบบสถาบันการศึกษาสำหรับประชาชนมีส่วนร่วม ทฤษฎีการออกแบบสถาบัน Cambridge: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 978-0-521-51477-4.
 159. ^ "การมีส่วนร่วมของประชาชนนวัตกรรมและสถาบันประชาธิปไตยใหม่: จับอภิปรายคลื่น th | | OECD" www.oecd.org . สืบค้นเมื่อ20 พฤศจิกายน 2563 .
 160. ^ "เสรีภาพในประเทศโลก | Freedom House" . Freedomhouse.org . สืบค้นเมื่อ2 เมษายน 2564 .
 161. ^ รายการของการเลือกตั้ง Democracies FIW21 ( .xlsx ) โดยเสรีภาพบ้าน
 162. ^ Skaaning, Svend-Erik (2018). "ข้อมูลประเภทต่างๆและความถูกต้องของมาตรการประชาธิปไตย" . การเมืองการปกครอง . 6 (1): 105. ดอย : 10.17645 / pag.v6i1.1183 .
 163. ^ "เสรีภาพในโลก 2021 ระเบียบวิธี" . Freedomhouse.org . ฟรีดอมเฮาส์. สืบค้นเมื่อ8 เมษายน 2564 .
 164. ^ "กดดัชนีเสรีภาพ 2014" ที่จัดเก็บ 14 กุมภาพันธ์ 2014 ที่เครื่อง Wayback , ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน, 11 พฤษภาคม 2014
 165. ^ "World Freedom Index 2013: Canadian Fraser Institute Ranks Countries" , Ryan Craggs, Huffington Post , 14 มกราคม 2013
 166. ^ "CIRI Human Rights Data Project" , เว็บไซต์ สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2556.
 167. ^ ไมเคิลเคิร์ก (10 ธันวาคม 2553). "การให้คะแนนนานาชาติประจำปีประกาศสิทธิมนุษยชน" มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต.
 168. ^ "สิทธิมนุษยชนใน 2011: CIRI รายงาน" โครงการข้อมูลสิทธิมนุษยชน CIRI 29 สิงหาคม 2556.
 169. ^ “ ดัชนีประชาธิปไตย 2555: ประชาธิปไตยที่หยุดนิ่ง” . หน่วยข่าวกรองนักเศรษฐศาสตร์. 14 มีนาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ24 มีนาคม 2556 .
 170. ^ "MaxRange" สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ28 เมษายน 2558 .
 171. ^ Fuchs, Dieter; Roller, Edeltraud (2018). "การกำหนดแนวคิดและการวัดคุณภาพของประชาธิปไตย: มุมมองของพลเมือง" . การเมืองการปกครอง . 6 (1): 22. ดอย : 10.17645 / pag.v6i1.1188 .
 172. ^ เมย์น, ควินตัน; Geißel, Brigitte (2018). "ไม่ Democracies ดีต้อง 'ดี' ประชาชน? พลเมือง Dispositions และการศึกษาคุณภาพประชาธิปไตย" การเมืองการปกครอง . 6 (1): 33. ดอย : 10.17645 / pag.v6i1.1216 .
 173. ^ อเล็กซานเดอูส 2016 จำกัด ทางวิทยาศาสตร์ของการทำความเข้าใจ (ศักยภาพ) ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน: กรณีของประชาธิปไตยและความไม่สมดุลกัน ฉบับ. 23 (1). วารสารระเบียบวิธีเศรษฐศาสตร์.
 174. ^ GF Gaus, C. Kukathas, Handbook of Political Theory , SAGE, 2004, pp. 143–45, ISBN  0-7619-6787-7 , การเชื่อมโยงของ Google หนังสือ
 175. ^ ผู้พิพากษาในประชาธิปไตย , มหาวิทยาลัยพรินซ์กด 2006 พี 26, ISBN  0-691-12017-X , การเชื่อมโยงของ Google หนังสือ
 176. ^ A. Barak, The Judge in a Democracy , Princeton University Press, 2006, p. 40, ISBN  0-691-12017-X , การเชื่อมโยงของ Google หนังสือ
 177. ^ TR Williamson,ปัญหาในประชาธิปไตยอเมริกัน , Kessinger Publishing, 2004, p. 36, ISBN  1-4191-4316-6 , การเชื่อมโยงของ Google หนังสือ
 178. ^ UK Preuss "มุมมองของประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม" วารสารกฎหมายและสังคม , 18: 3 (2534). หน้า 353–64
 179. ^ บัดจ์เอียน (2544). “ ประชาธิปไตยทางตรง” . ใน Clarke, Paul AB; Foweraker, Joe (eds.) สารานุกรมความคิดทางการเมือง . เทย์เลอร์และฟรานซิส ISBN 978-0-415-19396-2.
 180. ^ มานิน, เบอร์นาร์ด (1997). “ หลักการปกครองแบบตัวแทน”. ความคิดเห็น Choice Online สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 35 (6): 8–11. ดอย : 10.5860 / choice.35-3567 . S2CID  153766786
 181. ^ เบราเมนดีเวอร์จิเนียและเจนนิเฟอร์โซมาลี Angeyo. ประชาธิปไตยทางตรง: คู่มือแนวคิดสากล . Stockholm, Sweden: International IDEA, 2008. พิมพ์.
 182. ^ a b c d e Vincent Golay และ Mix et Remix สถาบันทางการเมืองของสวิส Éditions loisirs et pédagogie, 2008 ISBN  978-2-606-01295-3
 183. ^ Niels Barmeyerการพัฒนา Zapatista Autonomyบทที่สาม: ใครเป็นผู้ดำเนินรายการ? ผลงานของรัฐบาลซาปาติสตา
 184. ^ เดนแฮมไดอาน่า (2008) การเรียนการสอนการจลาจล: เรื่องราวจากรากหญ้าการชุมนุมในโออาซากา
 185. ^ Zibechi, ราอูล (2013). การกระจายพลังงาน: การเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นต่อต้านกองกำลังของรัฐในละตินอเมริกา
 186. ^ "อุดมการณ์ที่แตกต่างกันมากในตะวันออกกลาง" . รูดอว์.
 187. ^ "การปฏิวัติหัวรุนแรง - The Thermidorean ปฏิกิริยา" Wsu.edu. 6 มิถุนายน 2542. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2542 . สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 188. ^ Köchler, Hans (1987). วิกฤตประชาธิปไตยแบบตัวแทน . แฟรงค์เฟิร์ต / ม., เบิร์นนิวยอร์ก ISBN 978-3-8204-8843-2.
 189. ^ Urbinati, Nadia (1 ตุลาคม 2551). "2". ตัวแทนประชาธิปไตย: หลักการและการลำดับวงศ์ตระกูล ISBN 978-0-226-84279-0.
 190. ^ Fenichel Pitkin, Hanna (กันยายน 2547). "การเป็นตัวแทนและประชาธิปไตย: พันธมิตรที่ไม่สบายใจ". การศึกษาทางการเมืองของสแกนดิเนเวีย . 27 (3): 335–42. ดอย : 10.1111 / j.1467-9477.2004.00109.x . S2CID  154048078
 191. ^ อริสโตเติล. “ ช. 9”. การเมือง . เล่ม 4.
 192. ^ Keen เบนจามินประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา บอสตัน: Houghton Mifflin, 1980
 193. ^ Kuykendall ราล์ฟ, ฮาวาย: ประวัติศาสตร์ นิวยอร์ก: Prentice Hall, 1948
 194. ^ บราวน์ชาร์ลส์เอชสงครามผู้สื่อข่าว นิวยอร์ก: ลูกชายของ Charles Scribners, 1967
 195. ^ Taussig, Capt. JK, "Experiences during the Boxer Rebellion" ใน Quarterdeck และ Fo'c'sle ชิคาโก: Rand McNally & Company, 1963
 196. ^ a b c d O'Neil, Patrick H. สาระสำคัญของการเมืองเปรียบเทียบ 3rd ed. นิวยอร์ก: WW Norton 2010. พิมพ์
 197. ^ Garret, Elizabeth (13 ตุลาคม 2548). "สัญญาและภัยของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไฮบริด" (PDF) The Henry Lecture โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา ที่เก็บไว้จากเดิม (PDF)เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2017 สืบค้นเมื่อ7 สิงหาคม 2555 .
 198. ^ "บทความเรื่องประชาธิปไตยทางตรงโดย Imraan Buccus" . Themercury.co.za. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2010 สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 199. ^ "คู่มือพลเมืองในการประชุมเมืองเวอร์มอนต์" . เดือนกรกฎาคม 2008 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 5 สิงหาคม 2012 สืบค้นเมื่อ12 ตุลาคม 2555 .
 200. ^ "สาธารณรัฐ - ความหมายจาก Merriam-Webster พจนานุกรมออนไลน์" MW.com. 25 เมษายน 2550 . สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 201. ^ Novanglus, no. 7. 6 มีนาคม พ.ศ. 2318
 202. ^ Brockell, Gillian (19 ธันวาคม 2019). " 'สาธารณรัฐถ้าคุณสามารถรักษาไว้ได้': เบนแฟรงคลินพูดคำพูดที่ชื่นชอบของวันฟ้องคดีจริงหรือไม่?" . วอชิงตันโพสต์ สืบค้นเมื่อ20 มกราคม 2564 .
 203. ^ " ผู้ก่อตั้งรัฐธรรมนูญ: เล่ม 1 บทที่ 18 แนะนำ 'บทส่งท้าย: การรักษาความปลอดภัยสาธารณรัฐ' " Press-pubs.uchicago.edu สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 204. ^ "เศรษฐศาสตร์ไม่สามารถแยกออกจากการเมือง"คำพูดของเชเกบาราต่อที่ประชุมรัฐมนตรีของอเมริกันอินเตอร์สภาเศรษฐกิจและสังคม (Cies) ใน Punta del Este, อุรุกวัย 8 สิงหาคม 1961
 205. ^ Pierre-โจเซฟพราวด์ แนวคิดทั่วไปของการปฏิวัติยังเห็นดูจากเกรแฮมโรเบิร์ต แนวคิดทั่วไปของการปฏิวัติของพราวทอน
 206. ^ บุ๊คชินเมอร์เรย์ คอมมิวนิสต์: มิติประชาธิปไตยของสังคมอนาธิปไตย อนาธิปไตยลัทธิมาร์กซ์และอนาคตของฝ่ายซ้าย: บทสัมภาษณ์และบทความ, 2536-2541, AK Press 1999, p. 155
 207. ^ บุ๊คชินเมอร์เรย์ Social Anarchism หรือ Lifestyle Anarchism: An Unbridgeable Chasm
 208. ^ Graeber, David และ Grubacic, Andrej อนาธิปไตยหรือขบวนการปฏิวัติแห่งศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
 209. ^ Thoreau, HDเกี่ยวกับหน้าที่ของการไม่เชื่อฟังของพลเมือง
 210. ^ Dowlen, Oliver (2008). ศักยภาพทางการเมืองของ Sortition: การศึกษาการสุ่มเลือกของประชาชนที่สำนักงานสาธารณะ สำนักพิมพ์วิชาการ.
 211. ^ "บทความเกี่ยวกับ Cosmopolitan ประชาธิปไตยโดยแดเนียลอาร์คิบูกี" (PDF) สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 25 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2553 .
 212. ^ "letter by Einstein -" To the General Assembly of the United Nations " " . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ2 กรกฎาคม 2556 ., ตีพิมพ์ครั้งแรกใน United Nations World New York, ต.ค. 2490, หน้า 13–14
 213. ^ Daniele Archibugi & David Held, eds., Cosmopolitan Democracy วาระสำหรับระเบียบโลกใหม่ Polity Press, Cambridge, 1995; David Held, Democracy and the Global Order , Polity Press, Cambridge, 1995, Daniele Archibugi, The Global Commonwealth of Citizens สู่ความเป็นสากลในระบอบประชาธิปไตยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันพรินซ์ตัน 2551
 214. ^ "ความคิดสร้างสรรค์ประชาธิปไตย - งานก่อนเรา" (PDF) สืบค้นจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 . สืบค้นเมื่อ12 กุมภาพันธ์ 2558 .
 215. ^ สิบปีหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต: จากการทำให้เป็นประชาธิปไตยเป็น "ประชาธิปไตยแบบมีแนวทาง"วารสารประชาธิปไตย โดย Archie Brown ต.ค. 2544 ดาวน์โหลด 28 เมษายน 2560
 216. ^ กฎของปูติน: คุณสมบัติหลักและรายชื่อรัสเซียของคณะผู้พิพากษาจอห์นสันปัจจุบัน โดย Peter Reddaway 18 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด 28 เมษายน 2560
 217. ^ เปรียบเทียบ: Tibi, Bassam (2013). รัฐอิสลาม: ฤดูใบไม้ผลิอาหรับและประชาธิปไตย น. 161. ISBN 978-1-135-92468-3.
 218. ^ Cockrell, Jeff (8 มีนาคม 2559). "นักเศรษฐศาสตร์คิดอย่างไรเกี่ยวกับการลงคะแนน" . ไอเดียทุน . ชิคาโกบูธ ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2016 สืบค้นเมื่อ5 กันยายน 2559 . มีระบบการลงคะแนนที่สมบูรณ์แบบหรือไม่? ผู้ตอบมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ยืนยันว่าไม่มี
 219. ^ "คือประชาธิปไตย Pre-Condition ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ? มุมมองจากการเพิ่มขึ้นของโมเดิร์นประเทศจีน" พงศาวดารสหประชาชาติ . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2017 สืบค้นเมื่อ24 มกราคม 2560 .
 220. ^ การสนทนาของโสกราตีสเพลโต; H แปลโดย Spens สาธารณรัฐเพลโต - เล่มที่สิบ - บทสนทนาระหว่างโสกราตีสและแอดมิแมนทั
 221. ^ Femia, Joseph V. (2001). กับฝูงพันธุ์ของความคิดต่อต้านประชาธิปไตยตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส Oxford: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-828063-7. OCLC  46641885
 222. ^ ดิลเลียร์ดเออร์วิง (2484) ยุติธรรมนายแบรนดีอเมริกันมีความคิดเห็นแบบกดและการประเมินของประชาชน เซนต์หลุยส์. hdl : 2027 / mdp.39015009170443 .
 223. ^ "รีวิวหนังสือในนามประชาชน" . สำนักพิมพ์รายสัปดาห์ 3 เมษายน 2556.
 224. ^ "การทดสอบทฤษฎีการเมืองอเมริกัน: ชนชั้นสูงกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนทั่วไป", M. Gilens และ BI Page (2014),มุมมองเกี่ยวกับการเมือง 12 , 564–581, [1]
 225. ^ เพลโตสาธารณรัฐเพลโต (อังกฤษ: JM บุ๋ม & Sons Ltd .; นิวยอร์ก: EP ดัตตันส์แอนด์โคอิงค์) 558-C
 226. ^ ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีของเพลโตนักปรัชญากษัตริย์จับกุมการเปลี่ยนแปลงและอ้อมกอดของอริสโตเติลของการเปลี่ยนแปลงเป็นความตึงเครียดทางประวัติศาสตร์ดำเนินการโดยคาร์ลมุนด์ตกใจในสงครามโลกครั้งที่สองหนังสือของเขา,สังคมเปิดและศัตรูของมัน (1943)
 227. ^ "ตัวต่อตัว: ประชาธิปไตยแอฟริกัน" . ข่าวบีบีซี . 16 ตุลาคม 2551 . สืบค้นเมื่อ1 เมษายน 2553 .
 228. ^ การทบทวนการวิจัยนโยบายเล่ม 22 ประเด็น 1-3องค์กรศึกษานโยบายสถาบันโปโตแมคเพื่อการศึกษานโยบาย สำนักพิมพ์แบล็กเวลล์ 2548 พี. 28
 229. ^ Paul Collier (8 พฤศจิกายน 2552). “ 5 ตำนานความสวยงามของหีบบัตรเลือกตั้ง” . วอชิงตันโพสต์ น. B2.
 230. ^ ตัวอย่างเช่น: Lipset, Seymour Martin (พ.ศ. 2502). "ข้อกำหนดทางสังคมบางประการของประชาธิปไตย: การพัฒนาเศรษฐกิจและความชอบธรรมทางการเมือง". รัฐศาสตร์อเมริกันปริทัศน์ . 53 (1): 69–105 ดอย : 10.2307 / 1951731 . JSTOR  1951731 S2CID  53686238
 231. ^ อิงเกิลฮาร์ทโรนัลด์ Welzel, Christian Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence , 2005. Cambridge: Cambridge University Press
 232. ^ อิงเกิลฮาร์ท, Ronald F. (2018). วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม: แรงจูงใจของผู้คนกำลังเปลี่ยนแปลงและสร้างโลกใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ดอย : 10.1017 / 9781108613880 . ISBN 978-1-108-61388-0.
 233. ^ กิบเลอร์ดักลาสเอ็ม; Owsiak, Andrew (2017). "ประชาธิปไตยและการยุติพรมแดนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2462-2544". วารสารการแก้ไขความขัดแย้ง . 62 (9): 1847–75 ดอย : 10.1177 / 0022002717708599 . S2CID  158036471
 234. ^