อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี

อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี[1] (อังกฤษ: Archbishop of Canterbury) เป็นอัครมุขนายกและผู้นำหลักของคริสตจักรแห่งอังกฤษ เป็นประมุขเชิงสัญลักษณ์ของแองกลิคันคอมมิวเนียนทั่วโลกและบิชอปประจำมุขมณฑลแคนเทอร์เบอรี

อัครมุขนายกแห่งแคนเทอร์เบอรีคนปัจจุบันคือศาสนาจารย์จัสติน เวลบี (Justin Welby) เป็นอัครมุขนายกคนที่ 105 ซึ่งสืบตำแหน่งที่ตกทอดมากว่า 1400 ปีจากนักบุญออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีผู้ก่อตั้งคริสตจักรโรมันคาทอลิกในอังกฤษในปี ค.ศ. 597

ตั้งแต่สมัยของนักบุญออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 อัครมุขนายกแห่งแคนเทอร์เบอรีขึ้นตรงต่อสันตะสำนัก จนระหว่างการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ คริสตจักรแห่งอังกฤษก็แยกตัวจากอำนาจการปกครองของพระสันตะปาปาและคริสตจักรโรมันคาทอลิก เมื่อเริ่มแรกเป็นการชั่วคราวแต่ต่อมาก็เป็นการถาวร ตั้งแต่นั้นมาระบบฐานันดรต่าง ๆ ก็แยกตัวจากระบบของโรมันคาทอลิกมาเป็นระบบอิสระของตนเอง

ในสมัยกลางการเสนอชื่อและแต่งตั้งอัครมุขนายกแห่งแคนเทอร์เบอรีและบิชอปอื่น ๆ มีด้วยกันหลายวิธี บางครั้งก็เลือกโดยแคนันของมหาวิหารแคนเทอร์เบอรี บางครั้งก็โดยพระมหากษัตริย์ หรือบางครั้งก็โดยพระสันตะปาปา แต่ตั้งแต่การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษแล้วคริสตจักรแห่งอังกฤษก็เป็นคริสตจักรประจำชาติ (state church) และอำนาจการเลือกก็เป็นของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันการแต่งตั้งเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผู้ทำหน้าที่แทนพระองค์ที่มาจากรายนามสองนามที่เสนอโดย “คณะกรรมมาธิการส่วนพระมหากษัตริย์ในการเสนอชื่อ” (Crown Nominations Commission)