สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

จังหวัดปัตตานี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดปัตตานีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายแทน วิเศษสมบัติ[2]

(เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)

นายเจริญ สืบแสง

นายจรูญ สืบแสง

นายบันเทิง อับดุลบุตร

นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร

นายกำธร ลาชโรจน์

นายสุดิน ภูยุทธานนท์

นายสุรพงษ์ ราชมุกดา

นายปรีชา บุญมี

นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี

นายเที่ยง เรืองประดิษฐ์

นายมุข สุไลมาน

นายมูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา

พันตำรวจโทเจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง

นายสมมารถ เจ๊ะนา

นายอันวาร์ สาและ

นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม

ว่าที่ร้อยตรีโมฮามัดยาสรี ยูซง

นายนิมุคตาร์ วาบา

นายยุซรี ซูสารอ