วันมูหะมัดนอร์ มะทา

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1] หัวหน้าพรรคประชาชาติ และประธานคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ นักการเมืองมุสลิม แกนนำกลุ่มวาดะห์ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวไทยมุสลิม อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่า "วันนอร์" เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (2 สมัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็น อดีต ส.ส. 9 สมัย เคยสังกัดในพรรคการเมืองคือ พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคความหวังใหม่ และ พรรคไทยรักไทย

วันมูหะมัดนอร์ มะทา เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นบุตรของนายเจ๊ะอาแวกับนางแวสะปิเยาะ มะทา และเป็นพี่คนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 10 คน คือ

วันมูหะมัดนอร์ มะทา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านสะเตง จังหวัดยะลา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้เข้าศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนกระทรวงมหาดไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบันทิต(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน

วันมูหะมัดนอร์ มะทา เริ่มรับราชการครูและได้รับตำแหน่งเป็นครูใหญ่ โรงเรียนอัตตรกียะห์ อิสลามมียะห์ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่อายุเพียง 20 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยครูสงขลา (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) ปี พ.ศ. 2518 เป็นอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ) และเป็นอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมกันด้วย จากนั้นในปี พ.ศ. 2521 ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาลัยครูสงขลา

วันมูหะมัดนอร์ มะทา เข้าสู่วงการเมืองครั้งแรกในสังกัด พรรคกิจสังคม เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและแกนนำ กลุ่มวาดะห์ ไปเข้าสังกัด พรรคประชาธิปัตย์ และต่อมาย้ายไปร่วมก่อตั้งพรรคประชาชน[2] และ พรรคความหวังใหม่ โดยมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค และเป็นผู้นำกลุ่มวาดะห์ แทนนายเด่น โต๊ะมีนาที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง และขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคในเวลาต่อมา ก่อนจะย้ายไปเข้าสังกัด พรรคไทยรักไทย จากการยุบรวมพรรคความหวังใหม่เข้ากับพรรคไทยรักไทย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 และ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้รับตำแหน่งเป็น รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย

ต่อมาวันมูหะมัดนอร์ มะทา ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[3] แต่ยังคงมีบทบาทให้คำแนะนำ ส.ส.กลุ่มวาดะห์ ซึ่งย้ายจาก พรรคไทยรักไทย ไปสังกัดพรรคประชาราช ระยะหนึ่ง ก่อนจะย้ายไปสังกัด พรรคมัชฌิมาธิปไตย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 และย้ายไปสังกัด พรรคพลังประชาชน กระทั่งในปี พ.ศ. 2555 หลังจากพ้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง นายวันมูหะหมัดนอร์ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย[4]

[9][10]

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองใหญ่วันมูหะมัดนอร์ มะทา เมื่อ พ.ศ. 2546[13]


ควง อภัยวงศ์หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยาหม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ • พระยาประกิตกลศาสตร์ (รุณชิต กาญจนะวณิชย์) • มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ • พระยาศรีพิชัยสงคราม (เจริญ จันฉาย) • พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)ปฐม โพธิ์แก้วสวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนีบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยาพงษ์ ปุณณกันต์ทวี จุลละทรัพย์ • ชลี สินธุโสภณ • เชาวน์ ณศีลวันต์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ศิริ สิริโยธินทวิช กลิ่นประทุมเลอศักดิ์ สมบัติศิริสุรกิจ มัยลาภสมพร บุณยคุปต์อมร ศิริกายะสมัคร สุนทรเวชบรรหาร ศิลปอาชามนตรี พงษ์พานิชนุกูล ประจวบเหมาะวินัย สมพงษ์วิชิต สุรพงษ์ชัย • วันมูหะมัดนอร์ มะทา • สุวัจน์ ลิปตพัลลภสุเทพ เทือกสุบรรณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาลธีระ ห้าวเจริญสันติ พร้อมพัฒน์โสภณ ซารัมย์สุกำพล สุวรรณทัตจารุพงศ์ เรืองสุวรรณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ประจิน จั่นตองอาคม เติมพิทยาไพสิฐศักดิ์สยาม ชิดชอบ

(รัฐมนตรีช่วย) วิลาศ โอสถานนท์หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยาหม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ชม จารุรัตน์สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติปฐม โพธิ์แก้วประเสริฐ สุดบรรทัด • หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) • ประมาณ อดิเรกสารไสว ไสวแสนยากรเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูรพงษ์ ปุณณกันต์ • จรูญ เฉลิมเตียรณ • เนตร เขมะโยธิน • ชลี สินธุโสภณ • อุทัย วุฒิกุลประจวบ สุนทรางกูรศรีภูมิ ศุขเนตรอุทัย พิมพ์ใจชนสมศาสตร์ รัตนสัคบุญยง วัฒนพงศ์อนันต์ ฉายแสงประทวน รมยานนท์บุญเกิด หิรัญคำประชุม รัตนเพียรสนอง นิสาลักษณ์ประสงค์ สุขุมประสิทธิ์ ณรงค์เดชประสงค์ คุณะดิลกอมร ศิริกายะ • เทพ กรานเลิศ • พล เริงประเสริฐวิทย์ทินกร พันธุ์กระวียศ อินทรโกมาลย์สุตชาญ มนูธรรมชุมพล ศิลปอาชาวีระ มุสิกพงศ์มนตรี พงษ์พานิชบุญเทียม เขมาภิรัตน์สนั่น ขจรประศาสน์สุรพันธ์ ชินวัตรนิคม แสนเจริญเอนก ทับสุวรรณสุวัจน์ ลิปตพัลลภเจริญ เชาวน์ประยูรหม่อมหลวงเชิงชาญ กำภูวิโรจน์ แสงสนิทสุเทพ เทพรักษ์เสนาะ เทียนทองกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์จรัส พั้วช่วยไสว พัฒโนทวี ไกรคุปต์สมศักดิ์ เทพสุทินพินิจ จารุสมบัติสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์เดช บุญ-หลงสมบัติ อุทัยสางพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์พิมพา จันทร์ประสงค์ดิเรก เจริญผลอร่าม โล่ห์วีระสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์สนธยา คุณปลื้มเผดิมชัย สะสมทรัพย์โชคสมาน สีลาวงษ์อิทธิ ศิริลัทธยากรไชยา สะสมทรัพย์จองชัย เที่ยงธรรมประชา มาลีนนท์พงศกร เลาหวิเชียรนิกร จำนงพิเชษฐ สถิรชวาลวิเชษฐ์ เกษมทองศรีอดิศร เพียงเกษภูมิธรรม เวชยชัยชัยนันท์ เจริญศิริสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่มทรงศักดิ์ ทองศรีอนุรักษ์ จุรีมาศโสภณ ซารัมย์วราวุธ ศิลปอาชาประจักษ์ แกล้วกล้าหาญเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตรสุชาติ โชคชัยวัฒนากรชัจจ์ กุลดิลกกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์พฤณท์ สุวรรณทัตประเสริฐ จันทรรวงทองพ้อง ชีวานันท์อาคม เติมพิทยาไพสิฐออมสิน ชีวะพฤกษ์พิชิต อัคราทิตย์ไพรินทร์ ชูโชติถาวรอธิรัฐ รัตนเศรษฐถาวร เสนเนียมวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล