มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การขยายการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถึงระดับชั้นประถมศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรและเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และจัดการเรียนการสอนขึ้นเป็นปีแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 32 คน โดยเน้นการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานรองรับการนำประเทศสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน มลายูกลาง รวมทั้งภาษาไทย และเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ วางพื้นฐานด้านไอซีทีให้กับนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย

พ.ศ. 2560 นับเป็นปีแรกของการเริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) เพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กร (Reprofiling) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

พ.ศ. 2561 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) เพื่อให้สอดคล้องกับ "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579" โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์ โดยปรับยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น สีชมพู – เทา จึงหมายถึง การมีความคิด รู้จักไตร่ตรอง และการอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่องค์กร

ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นจันทน์กะพ้อ

YRU-Thai-Banner.JPG
YRU-Eng-Banner.JPG
พระพิฆเนศ ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยครูยะลา[6]
ตราสัญลักษณ์สถาบันราชภัฏยะลา[7]
สนามฟุตบอลในยุคสถาบันราชภัฏยะลา
ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา