คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (จีน)

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม

การนำทาง

มีส่วนร่วม

เครื่องมือ

พิมพ์/ส่งออก

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (จีนตัวย่อ: 中央军事委员会; จีนตัวเต็ม: 中央軍事委員會; พินอิน: Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì, อังกฤษ: Central Military Commission) หมายถึงองค์การป้องกันประเทศคู่ขนานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีน อันประกอบด้วย

การควบคุมบังคับบัญชากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ถูกดำเนินการในนามโดย "คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐฯ" ภายใต้การกำกับของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐฯถือว่าเป็นองค์กรกำหนดนโยบายทางทหารสูงสุดในนาม และประธานซึ่งได้รับเลือกจากสภาประชาชนแห่งชาติ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพ แต่ในความเป็นจริง การควบคุมบังคับบัญชากองทัพยังอยู่กับ "คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ฯ" อันเป็นองค์กรทางทหารของพรรค

คณะกรรมมาธิการทั้งสองชุดมีสมาชิกที่เหมือนกัน เพียงแต่จะออกนามตำแหน่งตามบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคราวเท่านั้น โดยตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯนั้นเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่สุด ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ทางพฤตินัยหมายถึงผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศ

จากการเสนอชื่อในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 และได้รับอนุมัติการแต่งตั้งจากสภาประชาชนแห่งชาติในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018[1]